Knjige
 

 

 

 

 

VODIČ KROZ POSTUPKE ZA ZAŠTITU PRAVA ŽRTAVA

RODNO ZASNOVANE DISKRIMINACIJE I NASILJA

PRED NEZAVISNIM TELIMA U SRBIJI
 

 

 

 

Od žrtve do pobednika: viktimologija kao teorija, praksa i aktivizam

 

 

 

 

Kriminologija

 

 

 

 

Podrška žrtvama u izabranim državama Balkana: Komparativna perspektiva

 

 

 

Međusektorska saradnja u procesu zaštite žrtava nasilja u porodici u Kragujevcu-Istraživanje

 

 

 

 

Vodič kroz krivično pravni sistem

 

 

 

 

Vodič kroz organizacije za pomoć i podršku žrtvama u Srbiji

 

 

 

 

VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE:
20 GODINA ZALAGANJA ZA PRAVA SVIH ŽRTAVA

 

 

 

 

Radovan Rade Ristanović

Čovek sa suncem na dlanu
Knjiga sećanja i slavljenja života

 

 

 

Delinkvencija i viktimizacija maloletnih lica u Srbiji

 

 

 

Priručnik o najboljim praksama primene restorativnih pristupa u interkulturalnom kontekstu

 

 

 

 

Promovisanje alternativnih sankcija i mera restorativne pravde - izveštaj i preporuke

 

 

 

 

Stavovi građana i stručnjaka o alternativnim sankcijama i restorativnoj pravdi

 

 

 


"Bibliografija viktimološke literature u Srbiji 1980 - 2012"

 

 


Diskriminacija žena na tržištu rada u Srbiji (2,1 MB; .pdf)

 


Nasilje u porodici u Vojvodini (1914 kB; .pdf)
 

 

 


Žrtve kriminaliteta, međunarodni kontekst i situacija u Srbiji (791 kB; .pdf)

 


Prava žrtava i EU - Izazovi pružanja pomoći žrtvama
 


 


Pomoć i podrška ženama žrtvama trgovine ljudima u Srbiji

 


Mogući put ka pomirenju u Srbiji: Zajednička akcija za istinu i pomirenje (1329 kB; .pdf)


 


Trgovina muškarcima u Srbiji (3012 kB; .pdf)


 


Praćenje fenomena trgovine ljudima (369 kB; .pdf)

Mechanism for the monitoring of trafficking in human beings phenomenom

 


Od sećanja na proslost ka pozitivnoj budućnosti (366 kB; .pdf)

 


Samo moj život (1,075 kB; .pdf)

A life of One`s own: rehabilation of victims of trafficking for sexual exploatation

 


Trgovina ljudima u Srbiji (2,536 kB; .pdf)

Trafficking in people in Serbia

 


Međunarodni standardi o nasilju u porodici i njihova primena na Zapadnom Balkanu ( 1,84MB; .pdf)

International Standards on Domestic Violence and Their implementation in the Western Balkans ( 1,30MB; .pdf)

 


 

 


 

     
     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE