Sprovođenje istraživanja i povezanih aktivnosti u okviru projekta “#SOSprotivNasilja – Medijska kampanja za smanjenje nasilja nad ženama tokom i nakon Covid-19 epidemije u Srbiji”

Projekat „SOSprotiv Nasilja – Medijska kampanja za smanjenje nasilja nad ženama tokom i nakon Covid-19 epidemije u Srbiji“, realizuje NVO Fenomena u partnerstvu sa Agencijom UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women). U okviru ovog projekta, Viktimološko društvo Srbije je angažovano za sprovođenje istraživanja, koje ima za cilj dolaženje do saznanja o reagovanju nadležnih institucija i službi za suzbijanje nasilja u porodici u Republici Srbiji tokom Covid-19 epidemije i razvijanje preporuka za unapređenje praktičnih politika reagovanja u kriznim situacijama koje su zasnovane na pravima, potrebama i iskustvu žrtava.


Prvi korak u istraživanju čini analiza literature i drugog pisanog materijala, dostupnog u štampanom ili elektronskom obliku, koji se odnosi na nasilje u porodici, dostupne usluge i reagovanje nadležnih organa, institucija i službi u slučajevima nasilja u porodici u toku epidemije Covid-19, posebno tokom vanrednog stanja. Analiza treba da posluži kao osnov za razvijanje empirijskog dela istraživanja. Drugi korak predstavlja samo empirijsko istraživanje koje ima za cilj prikupljanje primarnih podataka o postupanju nadležnih organa, institucija i službi u slučajevima nasilja u porodici tokom epidemije Covid-19, putem ispitivanja, primenom ankete i intervjua.


Na osnovu oba dela istraživanja (desk analize i empirijskog istraživanja) biće razvijene preporuke za unapređenje praktičnih politika, koje su realistične i moguće za neposrednu primenu. Preporuke će biti finalizovane nakon predstavljanja tokom dva webinara i dostavljene nadležnim organima javne uprave.


Projekat traje od oktobra 2020. do juna 2021.godine. 
 

 

 

 

 

     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE