Moć promene –

Moć prevencije rodno baziranog nasilja u Srbiji

Projekat Moć promene-Moć prevencije rodno baziranog nasilja u Srbiji realizuje se u okviru Fonda Ujedinjenih nacija za borbu protiv nasilja nad ženama (UNTF). Projekat bi trebalo da doprinese smanjenju štetnih, rodno zasnovanih stereotipa povezanih sa diskriminacijom i nasiljem nad ženama i devojkama – kroz podizanje nivoa znanja i informisanosti mladih i uticaj na promenu negativnih stavova i ponašanja. Viktimološko društvo Srbije je jedna od osam organizacija koje učestvuju na projektu. Aktivnosti se sprovode u osam gradova/opština u Srbiji: Kraljevo, Novi Sad, Zaječar, Novi Beograd, Čelarevo, Aleksinac, Prijepolje i Sombor.

 

Glavne aktivnosti u okviru projekta su:


Aktivnost 1: Akreditovana obuka ‘Moć promene’ za formiranje i vođenje grupa podrške i samopomoći za žene koje su preživele nasilje ili preventivnih radionica za devojke


Aktivnost 2: Organizacija i realizacija serije radionica za devojke po modelu ‘Moć promene’


Aktivnost 3: Organizovanje događaja „Živa biblioteka“


Aktivnost 4: Sprovođenje StepUp! kampanje: Podela materijala WAVE mreže na nivou lokalne zajednice


Aktivnost 5: Podrška grupi mladih u organizovanju lokalnih zagovaračkih aktivnosti za prevenciju rodno-baziranog nasilja


Aktivnost 6: Podela informacija o kampanji ’Moć promene – Moć prevencije’ putem socijalnih mreža


Aktivnost 7: Učešće na završnoj konferenciji projekta

 


Projekat se realizuje od 10.6.2020. – 30.9.2022. 
 

 

     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE