Seksualno nasilje na univerzitetima u Srbiji: Podizanje svesti i razvijanje inovativnih mehanizama za podršku žrtvama

Nedozvoljena trgovina oružjem i nasilje izvršeno vatrenim oružjem u Evropi (projekat TARGET): Analiza stanja u Srbiji

Prepoznaj rodnu diskriminaciju, prepoznaj povredu prava u oblasti rada i zapošljavanja! Reaguj!

Decentralizacijom do osnaživanja Mreže Žene Protiv Nasilja, unapređenja usluga i položaja žena koje su preživele muško nasilje

Sprovođenje istraživanja i povezanih aktivnosti u okviru projekta “#SOSprotivNasilja – Medijska kampanja za smanjenje nasilja nad ženama tokom i nakon Covid-19 epidemije u Srbiji”

Moć promene – Moć prevencije rodno baziranog nasilja u Srbiji

Projekat Viktimološkog društva Srbije odobren od strane Avon inicijative „Izolovana, a ne sama“ koju finansira Avon fondacija za žene

 
Decentralizacijom do osnaživanja Mreže Žene Protiv Nasilja, unapređenja usluga i položaja žena koje su preživele muško nasilje

Tokom 2020. godine Viktimološko društvo Srbije treću godinu za redom koordinira region Beograd Mreže Žene protiv nasilja (MŽPN) i aktivnosti koje su predviđene u regionu Beograd u okviru projekta Decentralizacijom do osnaživanja Mreže žene protiv nasilja, unapređenja usluga i položaja žena koje su preživele muško nasilje. Cilj projekta je povećati uticaj Mreže Žene protiv nasilja na nacionalne i lokalne politike putem učešća u donošenju odluka, pristupu fondovima i realizaciji aktivnosti.
Specifični ciljevi projekta su:
1. Bolja prepoznatljivost i veći uticaj SOS telefona kao vodeće usluge namenjene ženama sa iskustvom nasilja u Srbiji na donosioce odluka.
2. Bolji položaj članica Mreže žene protiv nasilja kao pružateljki usluga.
3. Povećana efikasnost i kapaciteti Mreže Žene protiv nasilja radi formiranja zajedničke SOS linije za žene koje su preživele ili žive u situaciji nasilja u Srbiji.

VDS koordinira region Beograd koji čine sledeće organizacije: ASTRA, Atina, Autonomni ženski centar, Romski centar za žene i decu Daje, …Iz kruga-Beograd i VDS.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE