Prepoznaj rodnu diskriminaciju, prepoznaj povredu prava u oblasti rada i zapošljavanja! Reaguj!

Projekat Prepoznaj rodnu diskriminaciju, prepoznaj povredu prava u oblasti rada i zapošljavanja! Reaguj! se sprovodi kao deo Akcije: ‘Unapređenje radnih prava žena’, finansirane od strane Evropske Unije i kofinansirane od strane švedske Agencije za saradnju i razvoj.Osnovni cilj projekta je prepoznavanje povređivanja prava iz radnog odnosa i rodne diskriminacije na tržištu rada, s posebnim akcentom na naročito ranjive grupe, i to žene, posebno Romkinje, i LGBTQIA+ osobe, i davanje informacija o tome kome mogu mogu da se obrate u slučaju rodne diskriminacije i povrede drugih prava iz radnog odnosa. Projekat bi trebalo da doprinese povećanju uticaja organizacija civilnog društva u pozivanju relevantnih institucija da primenjuju pozitivne propise kako bi se osigurala zaštita prava žena na rad i osnaživanju žena da zaštite svoja prava. Glavne aktivnosti na projektu su:Aktivnost1: Osmišljavanje i štampanje vodiča: Kako, gde i kome se mogu obratiti žene kojima su povređena prava u sferi rada i zapošljavanja i diskriminacije

Aktivnost 2:Distribucija i predstavljanje vodiča u 6 gradova u Srbiji


Aktivnost 3:Podrška ženama kojima su povređena prava u sferi rada i zapošljavanja uključujući RD.

Aktivnost 4. Monitoring sudskih procesa vezanih za rodnu diskriminaciju i povredu prava u oblasti rada i zapošljavanjaProjekat se realizuje od 3.02.2020. do 3.02.2021.godine. 
 

 

 

 

 

     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE