Realizovana istraživanja

 

2013Alternativni načini reagovanja na kriminalitet i bezbednost – „ALTERNATIVE“


Projekat Alternativni načini reagovanja na kriminalitet i bezbednost – „ALTERNATIVE“ (Developing alternative understandings of security and justice through restorative justice approaches in intercultural settings within democratic societies) je zajednički četvorogodišnji istraživački projekat, koji Viktimološko društvo Srbije realizuje od 1. februara 2012. godine u saradnji sa sledećim partnerima: Katholieke Universiteit Leuven (Belgija), Norwegian Social Research (Norveška), Institute for the Sociology of Law and Criminology (Austrija), European Forum for Restorative Justice, Foresee Research Group (Mađarska), University of Ulster (Severna Irska). Projekat se realizuje u okviru Sedmog okvirnog programa Evropske komisije za istraživanja i tehnološki razvoj (FP7), a njime koordinira Katholieke Universiteit Leuven (Belgija).
Projekat „ALTERNATIVE“ ima za cilj da, uz pomoć empirijskih dokaza, omogući alternativno i produbljeno razumevanje načina upravljanja konfliktima u interkulturalnom kontekstu demokratskih društava u cilju uspostavljanja bezbedonosnih rešenja za građane i zajednice. U okviru projekta „ALTERNATIVE“ Viktimološko društvo Srbije sprovodi istraživanje pod nazivom Podsticanje dijaloga u multietničkom društvu uz osnaživanje žrtava. Istraživanje Viktimološkog društva Srbije ima za cilj razvijanje alternativnih modela rešavanja postojećih i prevencije budućih konflikata između pripadnika različitih etničkih grupa u Srbiji, a koji mogu doprineti zatvaranju ciklusa nasilja i povećanju ukupne bezbednosti građana. Ovo istraživanje će omogućiti dalji, teorijski i praktični, razvoj „Trećeg puta“ u bavljenju konfliktima u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, koji je koncipiran u okviru Asocijacije zajednička akcija ZA istinu i pomirenje, čiji je osnivač i koordinator VDS.
Tokom 2013. godine realizovane su sledeće grupe aktivnosti:

 • Istraživanje, koje je obuhvatilo dve glavne komponente:

  • Socio-istorijsku analizu teorijskih koncepta - u proteklom periodu istraživački tim VDS je radio na daljem razvoju i operacionalizaciji teorijskih koncepata koji su od značaja za projekat u celini i posebno za deo projekta koji realizuje VDS a na osnovu istraživanja koje se realizuje u okviru projektnog paketa VDS.

  • Istraživanje lokalnog konteksta, što je obuhvatilo sledeće aktivnosti:

   • Završetak kvalitativnog istraživanja literature i drugog pisanog materijala, podataka dobijenih intervjuima sa predstavnicima državnih organa, NVO i nezavisnih tela, i sadržaja prezentovanih na okruglim stolovima, seminarima i sličnim skupovima o načinu bavljenja državnih organa i civilnog društva međuetničkim i sa njima povezanim političkim i interkulturalnim sukobima u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji u periodu od 1990. do 2012 godine. Rezultati istraživanja predstavljeni su u istraživačkom izveštaju pod nazivom Dealing with interethnic conflicts in Serbia and the place of restorative justice and victims (Bavljenje međuetničkim sukobima u Srbiji i mesto restorativne pravde i žrtava), koji je dostupan na interent stranici VDS

    www.vds.org.rs/File/Deliverable_6_1_Research_report_on_dealing_with_conflicts_by_NGOs_and_the_state.pdf


   • Prikupljanje dodatnih podataka od NVO, državnih institucija, nezavisnih državnih tela i stručnjaka o međuetničkim sukobima u Srbiji i mogućnostima restorativne pravde, a u cilju operacionalizacije istraživanja predviđenog za drugu godinu projekta, daljeg razvijanja napred pomenutog izveštaja i pisanja radova u cilju daljeg predstavljanja rezultata projekta.


   • Kvalitativno istraživanje međuetničkih odnosa, postojećih konflikata i načina bavljenja njima od strane pojedinaca u tri multietničke zajednice u Srbiji. Ovo istraživanje imalo je za cilj da omogući operacionalizaciju kvantitativnog istraživanja i da doprinese akcionoj dimenziji projekta ALTERNATIVE u celini. Istraživanje je sprovedeno u Bačkoj Palanci i Baču, Medveđi i Prijepolju. U ovim mestima vođeni su intervjui sa 17 osoba, predstavnika lokalnih NVO, državnih organa ili institucija, koji su različite nacionalne pripadnosti. Analiza dobijenih podataka biće prezentovana u istraživačkom izveštaju na kraju druge godine realizacije projekta (u januaru 2014. godine).


   • Istraživanje organizacija, institucija i nezavisnih državnih tela koje pružaju usluge (pomoć, podršku, zaštitu, informacije, medijaciju, itd.) žrtvama nasilja, diskriminacije i drugih oblika kršenja ljudskih prava, uključujući i one koji su etnički motivisani. Ova aktivnost je obuhvatila prikupljanje podataka o relevantnim organizacijama, pravljenje baze podataka i pravljenje informativnog materijala o pomenutim organizacijama, koji je distribuiran građanima u mestima u kojima je sprovedeno kvantitativno istraživanje.


   • Kvantitativno istraživanje međuetničkih sukoba i načina na koji se građani bave njima u tri multietničke sredine u Srbiji. Istraživanje je sprovedeno u Bačkoj Palanci, Baču, Medveđi i Prijepolju. Podaci su prikupljani putem ispitivanja građana primenom ankete ili intervjua. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 1423 osobe starije od 18 godina. U toku je analiza podataka koja će biti prezentovana u istraživačkom izveštaju na kraju druge godine realizacije projekta (u januaru 2014. godine).

 

Razvijanje metodologije monitoringa primene zakona i prakse u vezi sa nasiljem nad ženama u Srbijiji


Projekat Razvijanje metodologije monitoringa primene zakona i prakse u vezi sa nasiljem nad ženama u Srbiji započet je 2010. godine u saradnji sa UN Women. Uloga VDS u realizaciji ovog projekta bila je: razvijanje metodologije monitoringa primene zakona i prakse u vezi sa nasiljem nad ženama u Srbiji i pilot istraživanje. Rezultati istraživanja izneti su u studiji koju je napisala prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović Monitoring the application of domestic violence legislation in Serbia: pilot survey findings (Praćenje primene zakonskih rešenja o nasilju u porodici u Srbiji: nalazi pilot istraživanja). Studija je 2013. godine postala dostupna u elektronskoj verziji na srpskom i engleskom jeziku na http://rs.one.un.org i preko internet stranice Viktimološkog društva Srbije www.vds.org.rs.Istraživanje nivoa međusektorske saradnje u procesu zaštite žrtava nasilja u porodici na teritoriji Grada Kragujevca


U okviru projekta „Unapređenje zaštite žrtava nasilja u porodici kroz uspostavljanje sistema za monitoring i evaluaciju međusektorske saradnje“ koji sprovodi NVO „Oaza sigurnosti“ iz Kragujevca, Viktimološko društvo Srbije je sprovelo istraživanje funkcionisanja sistema zaštite žrtava nasilja u porodici i nivoa međusektorske saradnje u procesu zaštite žrtava nasilja u porodici na teritoriji Grada Kragujevca. Istraživanje je za cilj imalo dolaženje do saznanja o tome na koji način funkcioniše sistem zaštite žrtava nasilja u porodici i kakav je nivo međusektorske saradnje u procesu zaštite žrtava nasilja u porodici na teritoriji Grada Kragujevca. Uloga VDS u realizaciji ovog istraživanja bila je:
• Razvijanje metodologije istraživanja
• Obrada i analiza podataka
• Pisanje istraživačkog izveštaja, koji uključuje i preporuke za unapređenje sistema zaštite žrtava i međusektorske saradnje u zaštiti žrtava na teritoriji grada Kragujevca.
Pored toga, dr Sanja Ćopić i Jasmina Nikolić su osmisile i realizovale jednodnevnu obuku anketarki iz Kragujevca koje su bile angažovane na prikupljanju podataka. Obuka je organizovana za grupu od 12 anketarki. Obuka je realizovana u Kragujevcu, 12. jula 2013. godine.
Osobe koje su bile neposredno uključene u ovu aktivnosti su: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Sanja Ćopić, Jasmina Nikolić, Bejan Šaćiri, Nikola Petrović, Milica Popović i Una Radovanović.
Istraživanje je finansirano u okviru projekta NVO „Oaza sigurnosti“, koji je finansijski podržan od strane Delegacije EU u Republici Srbiji u okviru EIDHR programa.Evropska zbirka podataka o kriminalitetu i krivičnom pravosuđu (European Sourcebook of Crime and Criminal Justice)


Krajem 2012. godine Srbija je uključena u prikupljanje podataka za peto izdanje Evropske zbirke podataka o kriminalitetu i krivičnom pravosuđu (European Sourcebook of Crime and Criminal Justice) nakon poziva koji je upućen prof. dr Vesni Nikolić-Ristanović od strane predsedavajućeg Evropske zbirke, prof. dr Jorg-Martin Jehle, da se prihvati koordinacije ove aktivnosti. Prikupljanje, unos i provera podataka, kao i kontakti sa relevantnim institucijama, ostvareni su preko Viktimološkog društva Srbije i uz podršku istraživačkog tima projekta 179044 Razvoj metodologije evidentiranja kriminaliteta kao osnova kreiranja efikasnih mera za njegovo suzbijanje, koji finansira Ministratsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
U okviru ove aktivnosti, Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović je učestvovala na sastanku nacionalnih i regionalnih koordinatora Evropske zbirke podataka o kriminalitetu i krivičnom pravosuđu, koji je održan u Hagu od 13. do 16. februara 2013. godine.
Osobe koje su bile angažovane na ovoj aktivnosti su: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Sanja Ćopić, doc. dr Danica Prodanović-Vasiljević, kao i Milica Popović i Una Radovanović, volonterke Viktimološkog društva Srbije i studentkinje master studija na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Ovo je bila volonterska aktivnost.Istraživanje i analiza rada Službe VDS info i podrška žrtvama


Kontinuirano istraživanje rada Službe VDS info i podrška žrtvama sprovodi se od 2004. godine, dok se od sredine 2005. godine podaci vode i obrađuju uz korišćenje za to posebno konstruisanog upitnika i na osnovu usvojene jedinstvene metodologije njihovog unosa i obrade. Na ovaj način postavljena je osnova za redovno praćenje, istraživanje, poređenje i analizu rada, odnosno podataka Službe, za bolje povezivanje teorije i prakse, kao i za kvalitetnije korišćenje ukupnih kapaciteta Viktimološkog društva Srbije. Osim toga, na ovaj način postavljena je i osnova jednoobraznog vođenja podataka kojima raspolaže Služba VDS info i podrška žrtvama.2012


Mapiranje obima i karakteristika rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada i odgovora društva na nju


Tokom 2012. godine nastavljena je realizacija projekta pod nazivom Mapiranje obima i karakteristika rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada i odgovora društva na nju, koji je otpočeo aprila 2011. godine. Ovaj projekat bio je deo šireg programa Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) Unapređenje ekonomskih i socijalnih prava žena u Srbiji i u Crnoj Gori. Projekat Mapiranje obima i karakteristika rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada i odgovora društva na nju imao je za cilj da doprinese poboljšanju sveukupnog položaja žena na tržištu rada i zaštiti žena koje su izložene različitim oblicima diskriminacije na tržištu rada i to kroz unapređenje odgovora države na rodno zasnovanu diskriminaciju na tržištu rada. U okviru projekta realizovana su dva istraživanja:
1. Istraživanje obima, strukture i karakteristika diskriminacije žena na tržištu rada.
2. Istraživanje organizacija i institucija koje dolaze u kontakt sa slučajevima rodne diskriminacije na tržištu rada i koje su u mogućnosti da reaguju u tim situacijama i pruže pomoć i podršku ženama koje se suočavaju sa diskriminacijom u ovom segmentu društvenih odnosa.
Tokom 2012. godine realizovane su sledeće aktivnosti:
• Analiza prikupljenih podataka u okviru napred pomenutih istraživanja i pisanje istraživačkog izveštaja.
Rezultati istraživanja sprovedenih u okviru ovog projekta objavljeni su u knjizi: Nikolić-Ristanović, V., Ćopić, S., Nikolić, J., Šaćiri, B. (2012) Diskriminacija žena na tržištu rada u Srbiji, Beograd: Viktimološko društvo Srbije i Prometej-Beograd.Ljudska prava žena u zatvoru - Zalaganje za žene žrtve nasilja koje se nalaze u zatvoru


U okviru projekta Ljudska prava žena u zatvoru - Zalaganje za žene žrtve nasilja koje se nalaze u zatvoru, u toku 2012. godine nastavilo se sa realizacijom akcionog istraživanja koje za cilj ima dolaženje do saznanja o tome kakvi su uslovi za izdržavanje kazne u KPZ za žene u Požarevcu i kakav je nivo poštovanja prava osuđenica. U okviru ove aktivnosti radilo se na prikupljanju podataka, i to posmatranjem uslova u zatvoru i putem intervjua sa osuđenicama i zaposlenima u KZP za žene u Požarevcu. U toku su obrada i analiza podataka, koja će biti objavljena u naučnom časopisu Temida, broju 4 za 2012. godinu koji je posvećen temi Žene i zatvor.Intensifying anti-corruption policy in Serbia by furthering law enforcement transparency and evidence based policy making


Istraživački projekat Intensifying anti-corruption policy in Serbia by furthering law enforcement transparency and evidence based policy making realizovan je u periodu od 1. oktobra 2010. do 1. oktobra 2011. godine, u saradnji sa Univerzitetom u Tilburgu (Holandija). Uloga VDS u realizaciji ovog projekta bila je: administriranje projekta, organizovanje sastanaka projektnog odbora, fokus grupa i slično, dok je Jelena Dimitrijević, članica VDS, bila uključena kao lokalna mlada istraživačica na ovom projektu. U 2012. godini završen je i objavljen istraživački izveštaj na engleskom i srpskom jeziku: Corruption policy in Serbia/Politika borbe protiv korupcije u Srbiji. Autori studije su: prof. dr Petrus Van Duyne, Elena Stocco i Jelena Dimitrijević. Sažetak studije na srpskom jeziku dostupan je na web stranici VDS, a na engleskom jeziku se može naći na web stranici Saveta za borbu protiv korupcije http://www.antikorupcija-savet.gov.rs/. Koordinator projekta bio je prof. dr Petrus Van Duyne. Realizaciju projekta finansijski je podržala Ambasada Kraljevine Holandije.2011


Borba protiv trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije


U saradnji sa Univerzitetom u Tilburgu (Holandija), Institutom za ljudska prava Ludvig Boltzman (Austrija), Univerzitetom Deusto (Španija) i Univerzitetom Krajova (Rumunija), Viktimološko društvo Srbije nastavilo je svoje aktivnosti i u 2011. godini na realizaciji istraživačkog projekta Borba protiv trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije. Cilj ovog projekta bio je dolaženje do saznanja u kojoj meri je trgovina ljudima u cilju radne eksploatacije rasprostranjena, da li se i na koji način ovi slučajevi procesuiraju i koji oblici zaštite stoje na raspolaganju žrtvama. Takođe, cilj projekta je bio i dolaženje do saznanja da li se, na koji način i koliko efikasno ostvaruje prekogranična saradnja nadležnih državnih organa, pre svega policije, sudova i tužilaštava, prilikom procesuiranja slučajeva trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije. Celokupan projekat bio je usmeren na identifikovanje problema i prepreka, ali i primera dobre prakse kako bi se poboljšala prekogranična saradnja, kako u pogledu krivičnog gonjenja učinilaca, tako i zaštite žrtava ovog vida kriminaliteta. U realizaciju projekta su neposredno su bile uključene dr Vesna Nikolić-Ristanović i dr Sanja Ćopić.
U okviru projekta, dr Sanja Ćopić je učestovala na sastanku istraživača u Beču (Austrija), februara 2011. godine, kao i na završnom seminaru, koji je održan 8. aprila 2011. godine u Tilburgu (Holandija) na kome je prezentovala koautorski rad sa prof. dr Vesnom Nikolić-Ristanović pod nazivom (Male) Victims of THB for Labor Exploitation: A Different Approach?
Rezultati rada na projektu objavljeni su u: Nikolić-Ristanović, V., Ćopić, S. (2011) Combating Trafficking in Human Beings for Labor Exploitation in Serbia, in C. Rijken, (ed.) Combating Trafficking in Human Beings for Labor Exploitation, Nijmegen, Wolf legal publishers, p.223-282Suočavanje s prošlošću i izgradnja mira na Zapadnom Balkanu


Projekat Suočavanje s prošlošću i izgradnja mira na Zapadnom Balkanu realizuje Berghof Institut iz Berlina (Nemačka). Uloga VDS u realizaciji ovog projekta podrazumeva: konsalting oko metodologije i pomoć u prikupljanju podataka u Srbiji putem intervjua sa predstavnicima organizacija žrtava rata i organizacija za ljudska prava. Tokom 2011. godine nastavilo se sa prikupljanjem podataka putem intervjua, a rađeni su i transkripti intervjua koji su vođeni u Srbiji, BiH i Hrvatskoj.Razvijanje metodologije monitoringa primene zakona i prakse u vezi sa nasiljem nad ženama u Srbiji


Nastavak projekta, koji je započet 2010. godine u saradnji sa UN Women. Uloga VDS u realizaciji ovog projekta bila je: razvijanje metodologije monitoringa primene zakona i prakse u vezi sa nasiljem nad ženama u Srbiji i pilot istraživanje. U 2011. godini je završeno prikupljanje podataka iz sudskih predmeta, kao i obrada i analiza podataka. Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović je analizirala dobijene podatke i napisala studiju pod nazivom Monitoring application of legislation and polices regarding violence against women in Serbia: pilot survey findings, koja je u septembru 2011. godine prezentovana na sastanku Gender theme group, koja okuplja predstavnike-ce državnih institucija i nevladinih organizacija.2010


Nasilje u porodici u Vojvodini


Tokom 2010. godine nastavljene su aktivnosti na realizaciji istraživačkog projekta Nasilje u porodici u Vojvodini koji predstavlja deo šireg projekta Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova pod nazivom Ka sveobuhvatnom sistemu za suzbijanje nasilja nad ženama u AP Vojvodini. VDS je partner Pokrajinskom sekretarijatu zajedno sa organizacijama EHO iz Novog Sada i Autonomni ženski centar iz Beograda, kao i Centrom za socijalni rad iz Sombora. Uloga VDS u realizaciji ovog projekta bila je dvojaka:
1. Istraživanje nasilja u porodici u Vojvodini, koje je za cilj imalo dolaženje do saznanja o raspostranjenosti, strukturi i karakteristikama nasilja u porodici i društvenim odgovorima na ovaj vid kriminaliteta.
2. Istraživanje postojećih službi za žene žrtve nasilja u Vojvodini i evidencija službi koje pružaju podršku žrtvama nasilja u porodici, kao i uspostavljanje sistema indikatora za merenje i ocenu uspešnosti mera preduzetih za suzbijanje nasilja nad ženama u Vojvodini.
Aktivnosti u 2010 obuhvatile su: ažuriranje univerzalne informaciono-dokumentacione baze podataka praksi, usluga i kapaciteta u oblasti zaštite od nasilja nas ženama (prikupljanje i obrada podataka) i predstavljanje rezultata istraživanja.
U toku 2010. godine objavljeni su rezultati istraživanja nasilja u porodici u Vojvodini u: Nikolić-Ristanović, V. (ur.) (2010) Nasilje u porodici u Vojvodini. Novi Sad: Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Rezultati istraživanja su takođe predstavljeni 6. jula 2010. godine u Novom Sadu na promociji pomenute publikacije. Rezultate istraživanja su predstavili: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Sanja Ćopić, Nikola Petrović i Ljiljana Stevković.Praćenje mehanizma upućivanja i sistema zaštite žena žrtava trgovine ljudima u Srbiji


Viktimološko društvo Srbije je, kroz projekat UNDP/EU i uz institucionalnu podršku Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike, radilo na realizaciji projekta pod nazivom Praćenje mehanizma upućivanja i sistema zaštite žena žrtava trgovine ljudima u Srbiji. Osnovni cilj projekta bio je predlaganje modela praćenja i evaluacije mehanizma upućivanja i sistema zaštite žrtava trgovine ljudima u Srbiji. Projekat je trajao od 23. aprila 2009. godine do 25. januara 2010. godine.
Istraživački izveštaj je objavljen u: Nikolić-Ristanović, V., Ćopić, S. (2010) Pomoć i podrška ženama žrtvama trgovine ljudima u Srbiji. Beograd: VDS i Prometej-Beograd.
Kao finalni deo projekta, nacrt preporuka je dostavljen Nacionalnom koordinatoru za borbu protiv trgovine ljudima.2009


Trgovina muškarcima u Srbiji


Od novembra 2007. godine do novembra 2009. godine VDS je realizovalo projekat Trgovina muškarcima u Srbiji. Osnovni cilj istraživanja bio je prikupljanje podataka o rasprostranjenosti, strukturi i karakteristikama trgovine muškarcima u Srbiji, kao i o odgovoru državnih organa i institucija i nevladinih organizacija na ovaj problem.
Tokom 2009. godine radilo se na obradi i analizi podataka, pisanju istraživačkog izveštaja i objavljivanju knjige pod nazivom Trgovina muškarcima u Srbiji na srpskom i engleskom jeziku. Rezultati istraživanja prezentovani su na konferenciji za štampu, koja je održana 23. septembra 2009. godine u Beogradu. Na konferenciji za štampu govorile su: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Biljana Simeunović-Patić, mr Sanja Ćopić, Marina Kovačević-Lepojević i Jelena Dimitrijević.Istraživanje mišljenja o kriminalitetu studenata Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu


Viktimološko društvo Srbije je u saradnji sa Fakultetom za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu sprovelo istraživanje mišljenja studenata o kriminalitetu. Istraživanje je sprovedeno kao deo šire međunarodne kriminološke studije. Slična istraživanja bila su sprovedena krajem XX veka u nekoliko zapadnoevropskih zemalja na osnovu upitnika koje je sačinio dr Helmut Kury sa Max Planck Instituta iz Freiburga-a u Nemačkoj. Osim Srbije, u 2009. godini slična istraživanja su se sprovodila među studentima u državama bivše Jugoslavije (BiH, Hrvatska, Makedonija, Slovenija) pod koordinacijom Gorazda Meška, dekana Fakulteta krivičnopravih nauka u Mariboru sa idejom da se dobijeni podaci međusobno kompariraju. Korišćena je ista metodologija i osnovni istraživački instrument. Upitnikom su obuhvaćene grupe pitanja koje se odnose na sledeće teme: zabrinutost i strah od ktiminaliteta, pretrpljena viktimizacija (sa posebnim segmentom za viktimizaciju žena) i mišljenja o različitim oblicima društvenog reagovanja na kriminalitet, uz posebno izdvojena potanja koja se odnose na smrtnu kaznu. Anketom je obuhvaćeno 360 studenata uz uključivanje studenata svih godina studija.
Istraživanje je u Srbiji koordinirala prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, dok su u istraživačkom timu učestvovale i Jelena Dimitrijević i Ljiljana Stevković. Upitnik je sa slovenačkog jezika preveo prof. dr Dušan Cotič, predsednik Viktimološkog društva Srbije.2008


Zakonodavstvo za žrtve u Srbiji: analiza postojeće situacije i predlozi promena


Projekat Zakonodavstvo za žrtve u Srbiji: analiza postojeće situacije i predlozi promena realizovan je u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji u periodu od septembra do 15. decembra 2008. godine. Cilj projekta je bio procena dostignutog nivoa pravne zaštite žrtava kriminaliteta u Srbiji, identifikovanje nedostataka i praznina u postojećem zakonodavstvu i zakona koji nedostaju, a zatim i pisanje predloga novog modela zakonodavstva za žrtve u Srbiji. Krajnji cilj je zalaganje za dalje izmene relevantnog zakonodavstva kako bi se izgradio celovit, sveobuhvatan i efikasan sistem zaštite žrtava.
Aktivnosti koje su sprovedene:
1. Sastanak eksperata u cilju definisanja uloge svakog od njih u realizaciji projekta i metodologije rada na prikupljanju podataka za potrebe analize zakonskih rešenja u Srbiji i njihove primene u praksi a u vezi sa položajem i zaštitom žrtava uopšte, a posebno žrtava nasilja u porodici, trgovine ljudima, seksualnih delikata, ratnih zločina kao i dece žrtava nasilja.
2. Pravljenje upitnika za prikupljanje podataka.
3. Prikupljanje podataka.
4. Analiza prikupljenog materijala i pisanje radova koji će biti objavljeni u knjizi koju će urediti prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović. Teme:
a. Mr Sanja Ćopić – Položaj žrtve u krivičnom postupku i mogućnosti restorativne pravde
b. Prof. dr Nataša Mrvić-Petrović – Naknada štete žrtvama kriminaliteta u Srbiji
c. Prof. dr Slobodanka Konstantinović-Vilić – Krivičnopravna i prekršajna zaštita žrtava nasilja u porodici
d. Prof. dr Nevena Petrušić – Porodičnopravna zaštita od nasilja u porodici u pravu Srbije
e. Dr Mirjana Dokmanović – Zakon o oružju i municiji i žrtve nasilja (s posebnim fokusom na žrtve nasilja u porodici)
f. Mirjana Tejić – Žrtve seksualnog nasilja
g. Dr Biljana Simeunović-Patić – Žrtve trgovine ljudima
h. Doc. dr Slađana Jovanović – Zlostavljanje na radnom mestu: pravna zaštita žrtava u međunarodnoj i nacionalnoj perspektivi
i. Dr Ivana Stevanović – Krivičnopravna zaštita dece žrtava
j. Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović – Žrtve ratnih zločina
Realizaciju projekta finansijski podržala Misija OEBS u Srbiji.Victims in Europe


VDS je jedan od partnera u projektu Victims in Europe. To je projekat Evropske pomoći žrtvama. Predmet projekta je istraživanje implementacije okvirne odluke EU o položaju žrtava u zemljama članicama. Rad na ovom projektu je volonterski.2007


Restorativna pravda i masovna viktimizacija. Studije slučaja Bosna i Hercegovina i Srbija


VDS je učestvovalo u realizaciji projekta Restorativna pravda i masovna viktimizacija. Studije slučaja Bosna i Hercegovina i Srbija, koji sprovodi Katolički Univerzitet iz Leuvena (Belgija). Cilj ovog istraživačkog projekta bio je da ispita moguću ulogu i doprinos restorativnog pristupa u bavljenju sukobima u Srbiji koji su doveli do masovnih stradanja ljudi na prostoru bivše Jugoslavije.
Dvadesetčetiri člana Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje su u svojim mestima distribuirali upitnike u kojima se dolazi do informacija o iskustvima tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Iz VDS, u realizaciju projekta neposredno su bile uključene prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Mirjana Dokmanović, mr Biljana Simeunović-Patić, Ivana Vidaković, Danijela Bjelić, Marina Kovačević-Lepojević.2006


Razvoj službi za žrtve u Srbiji


Razvoj službi za žrtve u Srbiji je projekat koji finansira EU, odnosno Evropska agencija za rekonstrukciju, preko Konzorcijuma Centra za razvoj neprofitnog sektora i Fonda centra za demokratiju, u okviru programa „Fond za podršku civilnom društvu u Srbiji“. Trajanje projekta je od 6. jula 2006. do 6. jula 2007. godine.
Aktinosti koje su realizovane u 2006:
 istraživanje organizacija i institucija koje pružaju neki vid pomoći žrtvama kriminaliteta u Srbiji;
 istraživanje organizacija i institucija koje rade sa decom, Romima i osobama sa invaliditetom u Beogradu;2005


Istraživanje «Na ljudskim pravima zasnovan pristup rehabilitaciji žrtava trgovine ljudima« (Rights based approach on rehabilitation of victims of trafficking)


2005. godine objavljena je knjiga Bjerkan, L. (ur.) (2005) Samo moj život – Rehabilitacija žrtava trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije. Beograd: Viktimološko društvo Srbije i Prometej-Beograd. Knjiga je objavljena na engleskom i srpskom jeziku. Prevod knjige sa engleskog na srpski jezik uradila je mr Biljana Simeunović-Patić. Juna 2005. godine u beogradskom Media centru održana je javna promocija knjige, na kojoj su, pored autorki (Lise Bjerkan, Linde Dyrild, Vesne Nikolić-Ristanović i Biljane Simeunović-Patić), govorile i Dragana Petrović, potpredsednica Saveta za ravnopravnost polova Vlade RS i Marianne Berg Haaland, Prvi sekretar ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.
U knjizi su prezentovani rezultati istraživanja «Na ljudskim pravima zasnovan pristup rehabilitaciji žrtava trgovine ljudima« koje je tokom 2004. godine realizovano u saradnji sa Sřr-Trřndelag University College (Faculty of Health Care and Social Professions, Department of Social Work Programme) i Fafo Institute for Applied International Studies iz Norveške. U ovaj projekat su neposredno bile uključene dr Vesna Nikolić-Ristanović i mr Biljana Simeunović-Patić.Razvijanje mehanizama za praćenje postupka izdavanja dozvole privremenog boravka žrtvama trgovine ljudima i procesuiranja slučajeva trgovine ljudima u Srbiji


Ovaj projekat realizovan je u drugoj polovini 2005. godine, u saradnji sa kancelarijom Međunarodne organizacije za migracije u Beogradu. Cilj projekta bio je pravljenje predloga mehanizma za praćenje trgovine ljudima u Srbiji, s posebnim akcentom na praćenje postupka izdavanja dozvole privremenog boravka žrtvama trgovine ljudima i procesuiranja slučajeva trgovine ljudima u Srbiji.
Aktivnosti:
 Upoznavanje članova Republičkog tima za borbu protiv trgovine ljudima sa projektom;
 Povezivanje sa relevantnim institucijama i nevladinim organizacijama;
 Prikupljanje podataka o postojećim evidencijama o trgovini ljudima, odnosno o slučajevima trgovine ljudima u Srbiji i njihovom procesuiranju; postupku izdavanja dozvole privremenog boravka za strane državljane kao žrtve trgovine ljudima u Srbiji i broju izdatih dozvola; postojećoj zakonskoj regulativi u pogledu statističkih istraživanja, vođenja evidencija i mogućnosti praćenja procesuiranja krivičnog dela trgovine ljudima; postojećoj pravnoj regulativi u vezi sa izdavanjem dozlove privremenog boravka za strane državljane kao žrtve trgovine ljudima;
 Povezivanje sa partnerima na programu u BiH i Hrvatskoj i učešće na prvom koordinacionom sastanku u Beogradu 26. jula 2005. godine;
 Organizovanje okruglog stola Dozvola privremenog boravka za žrtve trgovine ljudima i zakonodavstvo u Srbiji, Beograd, 6. decembar 2005. godine;
 Pisanje mehanizma praćenja slučajeva trgovine ljudima koji će biti objavljen u zajedničkoj publikaciji sa rezultatima projekta partnera iz BiH i Hrvatske.
U ovaj projekat neposredno su bile uključene mr Sanja Ćopić i dr Vesna Nikolić-Ristanović, a u pojedinim aktivnostima učestvovale su i mr Biljana Simeunović-Patić, Tijana Vitorović, Olivera Simić i Marina Kovačević.
Projekat je finansiran preko kancelarije Međunarodne organizacije za migracije u Beogradu od strane KBF.
 

     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE