Program rada Viktimološkog društva Srbije
za 2020. godine

Tokom 2020. godine planiran je nastavak i dalji rada na aktivnostima kojima se Viktimološko društvo Srbije-VDS bavilo do sada, kao i otpočinjanje i iniciranje novih aktivnosti. U tom smislu planirane aktivnosti su:


I Opšte

 • Dalje razvijanje organizacione i kadrovske strukture VDS.

 • Nastavak uključivanja stručnjaka i mladih ljudi u članstvo i aktivnosti VDS i razvoj čvršće profesionalne saradnje među članovima VDS.

 • Razvijanje institucionalnog okvira kontinuirane i održive edukacije za rad sa žrtvama i viktimoloških istraživanja.

 • Nastavak i dalje razvijanje saradnje sa državnim institucijama, nezavisnim telima i organizacijama civilnog društva u zemlji i međunarodne saradnje.

 • Razvoj saradnje sa domaćim i stranim fakultetima i drugim ustanovama, institucijama i organizacijama u organizovanju studentske prakse na osnovnim i master studijama, stručne prakse (na primer, preko programa Nacionalne službe za zapošljavanje Stručna praksa u cilju sticanja posebnih praktičnih znanja i veština, kroz saradnju sa Centrom za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu i slično), istraživačkih boravaka za doktorande, kao i drugih programa istraživačke i praktične obuke, i traženje načina da se na dugoročnijoj osnovi angažuju u VDS.

 • Koordinacija Mreže Žene protiv nasilja i koordinacija regiona Beograd u okviru Mreže.

 • Promocija i širenje mogućnosti za volonterski rad.

 • Redovno obaveštavanje članova putem mailing liste VDS info.

 • Redovno ažuriranje web site-a, Facebook-a i korišćenje Twitter naloga.

 • Rad na boljem javnom predstavljanju VDS kroz unapređenje saradnje sa medijima i unapređenje postojećih i razvoj novih internet prezentacija putem društvenih mreža.

 • Traženje sredstava za projekte i dalje razvijanje strategije dugoročnijeg i stabilnijeg finansiranja.

II Izdavačka delatnost

 • Časopis Temida

  • Dalje unapređenje kvaliteta časopisa, posebno u smislu daljeg napredovanja u kategorizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS.

  • Nastavak evaluacije od strane Thomas Reuters vezano za uključivanje Temide u odgovarajuće kolekcije Web of Science (Social Sciences Citation Index).

  • Uključivanje u druge referentne baze naučnih časopisa u cilju povećanja vidljivosti i citiranosti.

  • Očekuje se finansiranje od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i od pretplata.

 • Priprema i štampanje vodiča: Kako, gde i kome se mogu obratiti žene kojima su povređena prava u sferi rada i zapošljavanja i diskriminacije? (u okviru projekta Prepoznaj rodnu diskriminaciju, prepoznaj povredu prava u oblasti rada i zapošljavanja! Reaguj!, koji se sprovodi kao deo Akcije: ‘Unapređenje radnih prava žena’, finansirane od strane Evropske Unije i kofinansirane od strane švedske Agencije za saradnju i razvoj).

 • Objavljivanje drugih publikacija prema mogućnostima i potrebama

III Pomoć i podrška žrtvama kriminaliteta

 • Dalje razvijanje Službe za pomoć žrtvama VDS info i podrška žrtvama i to kroz:

  • Pružanje informacija i drugih vidova pomoći i podrške žrtvama kriminaliteta. Poseban fokus biće na pružanju podrške ženama kojima su povređena prava u sferi rada i zapošljavanja uključujući rodnu diskriminaciju (aktivnost finansirana u okviru projekta Prepoznaj rodnu diskriminaciju, prepoznaj povredu prava u oblasti rada i zapošljavanja! Reaguj!, koji se sprovodi kao deo Akcije: ‘Unapređenje radnih prava žena’, finansirane od strane Evropske Unije i kofinansirane od strane švedske Agencije za saradnju i razvoj).

  • Organizovanje treninga za novu grupu volontera i njihovo uključivanje u rad Službe (samofinansirajuća aktivnost).

  • Ažuriranje baze podataka državnih institucija i ustanova i organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć i podršku žrtvama i interaktivne mape ovih službi koja je dostupna na https://www.victimservices.eu (tražiće se sredstva).
   d. Praćenje i analizu rada Službe (samofinansirajuća aktivnost).

  • Promovisanje rada Službe i povećanje njene vidljivosti kroz informativne materijale, predavanja, kampanje, razgovore sa građanima i građankama i slično.

  • Jačanje kapaciteta Službe kroz:

   • Saradnju sa centrima za socijalni rad i policijom u cilju uspostavljanju sistema upućivanja žrtava na podršku (posebno na lokalno nivou, sa opštinom Novi Beograd, ali i sa drugim opštinama);

   • Saradnju sa Evropskom podrškom žrtvama;

   • Saradnju sa organizacijama i institucijama koje pružaju pomoć i podršku žrtvama, posebno žrtvama rodno baziranog nasilja u Srbiji (kroz projekat Mreže Žene protiv nasilja);

   • Kontinuiranu edukaciju i jačanje kapaciteta koordinatora i volontera;

   • Razvijanje novih usluga za žrtve (na primer, pružanje podrške porodicama ubijenih osoba).

  • Licenciranje Službe, odnosno usluga podrške koja se nudi žrtvama kriminaliteta.

IV Zalaganje za primenu postojećih zakonskih rešenja i dalje promene zakona i prakse, posebno u smislu usklađivanja sa međunarodnim i evropskim standardima

 • Zalaganje za poboljšanje položaja žrtava i uspostavljanje nacionalnog sistema podrške žrtvama (kroz doprinos razvoju strateškog okvira za poštovanje prava žrtava, učešće u radu Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) u radnim grupama za praćenje pregovora u poglavljima 23 Pravosuđe i osnovna prava i 24 Pravda, sloboda i bezbednost i slično) (nastavak aktivnosti).

 • Praćenje sudskih postupaka vezanih za rodnu diskriminaciju i povredu prava žena u oblasti rada i zapošljavanja u cilju snimanja stanja i definisanja preporuka usmerenih na unapeđenje pravne zaštite žena u slučaju povrede prava iz radnih odnosa, uključujući rodnu diskriminaciju (u okviru projekta Prepoznaj rodnu diskriminaciju, prepoznaj povredu prava u oblasti rada i zapošljavanja! Reaguj!, koji se sprovodi kao deo Akcije: ‘Unapređenje radnih prava žena’, finansirane od strane Evropske Unije i kofinansirane od strane švedske Agencije za saradnju i razvoj).

 • Nastavak zalaganja za unapređenje usluga i položaja žena koje su preživele muško nasilje u okviru Mreže Žene protiv nasilja i projekta Decentralizacijom do osnaživanja Mreže Žene Protiv Nasilja, unapređenja usluga i položaja žena koje su preživele muško nasilje.

 • Zalaganje za razvijanje sistema za postpenalni prihvat, pomoć i podršku licima nakon izlaska iz zavoda za izvršenje krivičnih sankcija kroz saradnju u okviru Saveza udruženja „Mreža organizacija za postpenalnu podršku Srbije“ (tražiće se sredstva).

 • Zalaganje za osnivanje državnog fonda za naknadu štete žrtvama nasilja (tražiće se sredstva).

V Zalaganje za podizanje društvene svesti o položaju žrtava, njihovim pravima i problemima

 • Obeležavanje Evropskog dana žrtava, 22. februar.

 • Obeležavanje Dana sećanja na ubijene žene žrtve nasilja, 18. maj.

 • Kampanja za podršku Marini Minić, žrtvi pokušaja femicida.

 • Obeležavanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.

 • Istupanje članova i članica VDS u medijima u cilju podizanja svesti javnosti o žrtvama, njihovim potrebama, pravima i problemima.

VI Edukacija

 • Obuka za praćenje sudskih postupaka vezanih za rodnu diskriminaciju i povredu prava žena u oblasti rada i zapošljavanja (u okviru projekta Prepoznaj rodnu diskriminaciju, prepoznaj povredu prava u oblasti rada i zapošljavanja! Reaguj!, koji se sprovodi kao deo Akcije: ‘Unapređenje radnih prava žena’, finansirane od strane Evropske Unije i kofinansirane od strane švedske Agencije za saradnju i razvoj).

 • Realizovanje akreditovanih programa obuke (specijalističkog kursa o rodno baziranom nasilju, obuke o identifikaciji, pomoći i zaštiti muških žrtava trgovine ljudima, obuke za rad sa žrtvama nasilja).

 • Razvijanje, akreditovanje i organizovanje drugih kurseva i treninga za rad sa žrtvama i za istraživače (na primer, obuka o rodno baziranom nasilju za učenike i učenice srednjih škola; obuka za stručnjake za rad sa žrtvama nasilja u porodici; obuka stručnjaka za rad sa migrantima i drugim manjinskim grupama i slično) (tražiće se sredstva).

 • Razvijanje i akreditovanje obuke o rodno baziranom nasilju za nastavnike kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

 • Akreditovanje programa za osuđenice-osuđenike pod nazivom Program za podizanje svesti o uticaju krivičnog dela na žrtve i o restorativnoj pravdi.

 • Akreditovanje programa obuke za stručnjake o primeni restorativnih pristupa u interkulturalnom kontekstu.

 • Primena i dalje unapređivanje modela komunikacije „Treći put“ (traže se sredstva).

 • Razvijanje i implementacija obuke za studente i zaposlene na Beogradskom univerzitetu o seksualnom nasilju a na osnovu programa razvijenog u okviru projekta Universities Supporting Victims of Sexual Violence (USVSV): Training for Sustainable Services (traže se sredstva).

 • Aktivniji rad na promociji postojećih programa obuka

VII Istraživanja

 • Učešće u pripremama za novi krug Međunarodne ankete samoprijavljivanjem maloletničke delinkvencije (ISRD4) i nastavak rada na projektu Evropska zbirka podataka o kriminalitetu i krivičnopravnom sistemu.

 • Konkurisanje za projete koji će obuhvatiti istraživačku komponentu.

VIII Konferencije, okrugli stolovi i sastanci

 • Organizovanje redovne godišnje konferencije VDS.

 • Regionalni sastanci sa relevantnim akterima u cilju uspostavljanja dijaloga o pravima žena u sferi rada i zapošljavanja sa posebnim osvrtom na rodnu diskriminaciju (u okviru projekta Prepoznaj rodnu diskriminaciju, prepoznaj povredu prava u oblasti rada i zapošljavanja! Reaguj!, koji se sprovodi kao deo Akcije: ‘Unapređenje radnih prava žena,’ finansirane od strane Evropske Unije i kofinansirane od strane švedske Agencije za saradnju i razvoj).

 • Organizovanje drugih skupova po potrebi i mogućnostima.

 

Program rada Viktimološkog društva Srbije
za 2019. godine

Tokom 2019. godine planiran je nastavak i dalji rada na aktivnostima kojima se Viktimološko društvo Srbije-VDS bavilo do sada, kao i otpočinjanje i iniciranje novih aktivnosti. U tom smislu planirane aktivnosti su:


I Opšte

 • Dalje razvijanje organizacione i kadrovske strukture VDS.

 • Nastavak uključivanja stručnjaka i mladih ljudi u članstvo i aktivnosti VDS i razvoj čvršće profesionalne saradnje među članovima VDS.

 • Razvijanje institucionalnog okvira kontinuirane i održive edukacije za rad sa žrtvama i viktimoloških istraživanja (VDS akademija-institut).

 • Nastavak i dalje razvijanje saradnje sa državnim institucijama, nezavisnim telima i organizacijama civilnog društva u zemlji i međunarodne saradnje.

 • Razvoj saradnje sa domaćim i stranim fakultetima i drugim ustanovama, institucijama i organizacijama u organizovanju studentske prakse na osnovnim i master studijama, stručne prakse (preko programa Nacionalne službe za zapošljavanje Stručna praksa u cilju sticanja posebnih praktičnih znanja i veština, kroz saradnju sa Centrom za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu i slično), istraživačkih boravaka za doktorande, kao i drugih programa istraživačke i praktične obuke, i traženje načina da se na dugoročnijoj osnovi angažuju u VDS.

 • Nastavak saradnje sa Catalyst Balkan vezano za povećanje vidljivosti VDS i korišćenja novih tehnologija za distribuciju informacija o VDS, kao i vezano za dalji rad na prikupljanju sredstava za finsniranje aktivnosti.

 • Promocija i širenje mogućnosti za volonterski rad.

 • Redovno obaveštavanje članova putem mailing liste VDS info.

 • Redovno ažuriranje web site-a, Facebook-a i korišćenje Twitter naloga.

 • Rad na boljem javnom predstavljanju VDS kroz unapređenje saradnje sa medijima i unapređenje postojećih i razvoj novih internet prezentacija putem društvenih mreža.

 • Traženje sredstava za projekte i dalje razvijanje strategije dugoročnijeg i stabilnijeg finansiranja.

II Izdavačka delatnost

 • Časopis Temida

  • Dalje unapređenje kvaliteta časopisa, posebno u smislu daljeg napredovanja u kategorizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS.

  • Nastavak evaluacije od strane Thomas Reuters vezano za uključivanje Temide u odgovarajuće kolekcije Web of Science (Social Sciences Citation Index).

  • Slanje podataka za evaluaciju i uključivanje Temide u Scopus bazu referisanih časopisa.

  • Očekuje se finansiranje od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i od pretplata.

 • Brošura: Vodič kroz postupak zaštite prava pred nezavisnim telima u Srbiji (u okviru projekta koji VDS realizuje u okviru programa koji sprovodi UN Women, a finansira Evropska komisija).

 • Objavljivanje drugih publikacija prema mogućnostima i potrebama.

III Pomoć i podrška žrtvama kriminaliteta

 • Dalje razvijanje Službe za pomoć žrtvama VDS info i podrška žrtvama i to kroz:

  • Pružanje informacija i drugih vidova pomoći i podrške žrtvama kriminaliteta.

  • Organizovanje treninga za novu grupu volontera i njihovo uključivanje u rad Službe (samofinansirajuća aktivnost).

  • Ažuriranje baze podataka državnih institucija i ustanova i organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć i podršku žrtvama i interaktivne mape ovih službi koja je dostupna na https://www.victimservices.eu (tražiće se sredstva).

  • Praćenje i analizu rada Službe (samofinansirajuća aktivnost).

  • Promovisanje rada Službe kroz informativne materijale, predavanja, kampanje, razgovore sa građanima i građankama i slično.

  • Jačanje kapaciteta Službe kroz:

   • Saradnju sa Republičkim javnim tužilaštvom, centrima za socijalni rad i policijom u cilju uspostavljanju sistema upućivanja žrtava na podršku;

   • Saradnju sa Evropskom podrškom žrtvama;

   • Saradnju sa organizacijama i institucijama koje pružaju pomoć i podršku žrtvama, posebno žrtvama rodno baziranog nasilja u Srbiji (kroz projekat koji VDS realizuje u okviru programa koji sprovodi UN Women, a finansira Evropska komisija, i kroz projekat Mreže Žene protiv nasilja);

   • Kontinuiranu edukaciju koordinatora i volontera;

   • Pružanje novih usluga za žrtve.

 • Pružanje podrške ženama u zatvoru (emotivne podrške i praktične pomoći ženama u zatvoru i članovima njihovih porodica, pripreme za izlazak na slobodu i podrške nakon izlaska iz KPZ za žene) (tražiće se sredstva).

IV Zalaganje za primenu postojećih zakonskih rešenja i dalje promene zakona i prakse, posebno u smislu usklađivanja sa međunarodnim i evropskim standardima

 • Zalaganje za poboljšanje položaja žrtava i uspostavljanje sistema podrške žrtvama kroz učešće u radu Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) i to u radnim grupama za praćenje pregovora u poglavljima 23 Pravosuđe i osnovna prava i 24 Pravda, sloboda i bezbednost (nastavak aktivnosti).

 • Nastavak zalaganja za promenu sudske prakse u slučaju žena koje su izvršile krivično delo pod uticajem nasilja kome su bile izložene.

 • Zalaganje za uključivanje programa za osuđenice-osuđenike pod nazivom Program za podizanje svesti o uticaju krivičnog dela na žrtve i o restorativnoj pravdi u redovni program tretmana osuđenih lica (tražiće se sredstva).

 • Zalaganje za razvijanje sistema za postpenalni prihvat, pomoć i podršku licima nakon izlaska iz zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u skladu sa Nacrtom Strategije za socijalnu reintegraciju i prihvat osuđenih lica za period od 2015. do 2020. godine, a u kontekstu sprovođenja Akcionog plana za poglavlje 23 u okviru pristupnih pregovora sa EU (tražiće se sredstva).

 • Koordinacija daljeg razvoja Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje.

V Zalaganje za podizanje društvene svesti o položaju žrtava, njihovim pravima i problemima

 • Obeležavanje Evropskog dana žrtava, 22. februar.

 • Kampanja za sprečavanje nasilja vatrenim oružjem kao deo globalne kampanje IANSE.

 • Obeležavanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.

 • Istupanje članova i članica VDS u medijima u cilju podizanja svesti javnosti o žrtvama, njihovim potrebama, pravima i problemima.

VI Edukacija

 • Realizovanje akreditovanih programa obuke (specijalističkog kursa o rodno baziranom nasilju, obuke o identifikaciji, pomoći i zaštiti muških žrtava trgovine ljudima, obuke za rad sa žrtvama nasilja).

 • Razvijanje, akreditovanje i organizovanje drugih kurseva za rad sa žrtvama i za istraživače.

 • Akreditovanje programa za osuđenice-osuđenike pod nazivom Program za podizanje svesti o uticaju krivičnog dela na žrtve i o restorativnoj pravdi i njegova implementacija (tražiće se sredstva).

 • Razvijanje programa obuke za stračnjake o primeni restorativnih pristupa u interkulturalnom kontekstu (na osnovu Priručnika koji je nastao u okviru projekta ALTERNATIVE) (tražiće se sredstva).

 • Jačanje kapaciteta predstavnika lokalnih multietničkih zajednica u Srbiji i regionu za bavljenje konfliktima uz korišćenje restorativnih pristupa i testiranje primenjivosti modela „Treći put“ u bavljenju konfliktima, kroz repliciranje i dalje unapređivanje participativnih seminara Od konflikta do mirnog života u zajednici, koji su razvijeni u okviru projekta ALTERNATIVE (tražiće se sredstva).

 • Razvijanje i implementacija obuke za grupu studenata i zaposlenih (asistenata i saradnika u nastavi) na Beogradskom univerzitetu o seksualnom nasilju a na osnovu programa razvijenog u okviru projekta Universities Supporting Victims of Sexual Violence (USVSV): Training for Sustainable Services (traže se sredstva).

 • Aktivniji rad na promociji postojećih programa obuka i to kroz pravljenje kratkih video prezentacija, koje će biti postavljene na VDS internet stranici i distribuirane putem društvenih mreža.

VII Istraživanja

 • Istraživanje o stavovima stručnjaka i stručnjakinja u državnim institucijama, ustanovama, nezavizsnim telima i organizacijama civilnog društva u Srbiji o rodnoj ravnopravnosti i rodno baziranom nasilju, kao i o iskustvima i izazovima u radu sa žrtvama rodno baziranog nasilja (kroz projekat koji VDS realizuje u okviru programa koji sprovodi UN Women, a finansira Evropska komisija).

 • Učešće u radu Nacionalne radne grupe u okviru regionalnog programa „Akcija za merenje i procenu organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu“, čiji je koordinator za Srbiju Republički zavod za statistiku (nastavak aktivnosti).

VIII Konferencije, okrugli stolovi i sastanci

 • Organizovanje redovne godišnje konferencije VDS.

 • Organizovanje regionalnih radionica sa predstavnicima državnih organa, institucija, nezavisnih tela i ženskih organizacija civilnog društva o rodnoj diskriminacije i štetnim rodnim stereotipima koji vode nasilju nad ženama, i to u cilju podsticanja dijaloga i jačanja međusobne saradnje što treba da dovede do promena politika i prakse kako bi se osiguralo prepoznavanje štetnih rodnih stereotipa i rodne diskriminacije i obezbedilo suzbijanje i blagovremeno reagovanje u slučajevima rodno zasnovane diskriminacije i rodno zasnovanog nasilja, naročito nad marginalizovanim grupama žena, posebno Romkinjama i ženama koje žive na selu (kroz projekat koji VDS realizuje u okviru programa koji sprovodi UN Women, a finansira Evropska komisija).

 • Organizovanje sastanaka sa kreatorima javnih politika (predstavnicima relevantnih ministarstava) i predstavnicima drugih državnih organa i institucija (posebno tužilaštava i sudova) u cilju podizanja svesti o pravima žrtava i daljeg zalaganja za razvijanje nacionalnog sistema službi za žrtve (kroz projekat koji VDS realizuje u okviru programa koji UN Women, a koji finansira Evropska komisija).

IX Ostalo
Tokom 2018. VDS je kao partner konkurisalo na četiri projekta u okviru poziva Evropske komisije JUST/2018/ACTION GRANTS, pa se u 2019. očekuju rezultati konkursa i odluka o eventualnom finansiranju aktivnosti kroz ove projekte:

 • Projekat usmeren na istraživanje stanja vezano za partnersko nasilje u istopolnim zajednicama, a u cilju razvijanja efikasnih programa podrške i intervencije. Glavni aplikant je Autonomni univerzitet u Barseloni.

 • Projekat usmeren na podršku i zaštitu žena žrtava porodičnog nasilja u cilju njihovog osnaživanja kao osnova za smanjenje stope neprijavljivanja slučajeva porodičnog nasilja. Glavni aplikant je Centar za prevenciju kriminaliteta, Litvanija.

 • Projekat usmeren na istraživanje stanja vezano za govor mržnje i zločine iz mržnje u evropskim državama, a u cilju razvijanja preporuka za izmene zakonodavstva, politika i praksi na evropskom nivou ali i na nivou svake zemlje učesnice projekta, uz promovisanje šire primene restorativnih pristupa u reagovanju na ovaj vid kršenja ljudskih prava. Glavni aplikanta je Univerzitet u Firenci.

 • Projekat fokusiran na oporavak i socijalnu inkuziju zavisnika od droga kroz promenu svesti i promovisanje integracije kroz sportske aktivnosti i razvijanje pratičnih veština. Glavni aplikant je Centar za prevenciju kriminaliteta, Litvanija.

 
Program rada Viktimološkog društva Srbije
za 2018. godine

Tokom 2018. godine planiran je nastavak i dalji razvoj rada na aktivnostima kojima se Viktimološko društvo Srbije-VDS bavilo do sada, kao i otpočinjanje i iniciranje novih aktivnosti. U tom smislu planirane aktivnosti su:

I Opšte

 • Dalje razvijanje organizacione i kadrovske strukture VDS.

 • Nastavak uključivanja stručnjaka i mladih ljudi u članstvo i aktivnosti VDS i razvoj čvršće profesionalne saradnje među članovima VDS.

 • Razvijanje institucionalnog okvira kontinuirane i održive edukacije za rad sa žrtvama i viktimoloških istraživanja (VDS akademija-institut).

 • Nastavak i dalje razvijanje saradnje sa državnim institucijama, nezavisnim telima i organizacijama civilnog društva u zemlji i međunarodne saradnje.

 • Razvoj saradnje sa domaćim i stranim fakultetima i drugim ustanovama, institucijama i organizacijama u organizovanju studentske prakse na osnovnim i master studijama, stručne prakse (preko programa Nacionalne službe za zapošljavanje Stručna praksa u cilju sticanja posebnih praktičnih znanja i veština, kroz saradnju sa Centrom za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu), istraživačkih boravaka za doktorande, kao i drugih programa istraživačke i praktične obuke, i traženje načina da se na dugoročnijoj osnovi angažuju u VDS.

 • Promocija i širenje mogućnosti za volonterski rad.

 • Redovno obaveštavanje članova putem mailing liste VDS info.

 • Redovno ažuriranje web site-a, Facebook-a i korišćenje Twitter naloga.

 • Rad na boljem javnom predstavljanju VDS kroz unapređenje saradnje sa medijima i unapređenje postojećih i razvoj novih internet prezentacija putem društvenih mreža.

 • Traženje sredstava za projekte i dalje razvijanje strategije dugoročnijeg i stabilnijeg finansiranja.

II Izdavačka delatnost

 

Časopis Temida

- Dalje unapređenje kvaliteta časopisa, posebno u smislu daljeg napredovanja u kategorizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS.
- Nastavak evaluacije od strane Thomas Reuters vezano za uključivanje Temide u odgovarajuće kolekcije Web of Science (Social Sciences Citation Index).
- Slanje podataka za evaluaciju i uključivanje Temide u Scopus bazu referisanih časopisa.
- Očekuje se finansiranje od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i od pretplata.
Knjiga: Komparativna analiza sistema podrške žrtvama u zemljama Zapadnog Balkana (u okviru projekta Podizanje svesti o pravima žrtava u Srbiji, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Svetske banke).
Brošure: Vodič za žrtve kroz krivičnopravni sistem i Vodič kroz službe za žrtve u Srbiji (u okviru projekta Podizanje svesti o pravima žrtava u Srbiji, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Svetske banke).
Objavljivanje drugih publikacija prema mogućnostima i potrebama.

III Pomoć i podrška žrtvama kriminaliteta


- Dalje razvijanje Službe za pomoć žrtvama VDS info i podrška žrtvama i to kroz:

 • Pružanje informacija i drugih vidova pomoći i podrške žrtvama kriminaliteta.

 • Organizovanje obuka:

  • Treninga za novu grupu volontera i njihovo uključivanje u rad Službe (samofinansirajuća aktivnost)

  • Naprednih treninga za sadašnje volontere (traže se sredstva).

 • Ažuriranje baze podataka o državnim i organizacijama civilnog društva koje pružaju pomoć i podršku žrtvama i interaktivne mape ovih službi koja je dostupna na https://www.victimservices.eu (kroz projekat Podizanje svesti o pravima žrtava u Srbiji, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Svetske banke).

 • Praćenje i analizu rada Službe (samofinansirajuća aktivnost).

 • Promovisanje rada Službe kroz informativne materijale, predavanja, kampanje, razgovore sa građanima i građankama i slično.

 • Jačanje kapaciteta Službe kroz:

  • Saradnju sa Republičkim javnim tužilaštvom i službama za informisanje oštećenih lica i svedoka u javnim tužilaštvima na osnovu Memoranduma o razumevanju i saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom u cilju unapređenja položaja žrtava i svedoka krivičnih dela u krivičnom postupku;

  • Saradnju sa Evropskom podrškom žrtvama;

  • Saranju sa organizacijama i institucijama koje pružaju pomoć i podršku žrtvama u šest regiona u Srbiji (kroz projekat Podizanje svesti o pravima žrtava u Srbiji, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Svetske banke).

  • Obuku za koordinatore i volontere Službe za rad sa preživelima i porodicama žrtava terorističkih napada. Trening Touching the Sound of Silence: Working therapeutically in the aftermath of disaster bi držala Jelena Watkins, MA, Organizacija Trauma Care, Ujedinjeno Kraljevstvo (tražiće se sredstva).

 • Pružanje podrške ženama u zatvoru (emotivne podrške i praktične pomoći ženama u zatvoru i članovima njihovih porodica, pripreme za izlazak na slobodu i podrške nakon izlaska iz KPZ za žene) (tražiće se sredstva, kao i kroz nastavak rada u okviru Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture).


IV Zalaganje za primenu postojećih zakonskih rešenja i dalje promene zakona i prakse, posebno u smislu usklađivanja sa međunarodnim i evropskim standardima

 • Zalaganje za poboljšanje položaja žrtava i uspostavljanje sistema podrške žrtvama kroz:

  • Projekat Podizanje svesti o pravima žrtava u Srbiji, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Svetske banke.

  • Učešće u radu Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) i to u radnim grupama za praćenje pregovora u poglavljima 23 Pravosuđe i osnovna prava i 24 Pravda, sloboda i bezbednost (nastavak aktivnosti).

 • Nastavak zalaganja za promenu sudske prakse u slučaju žena koje su izvršile krivično delo pod uticajem nasilja kome su bile izložene.

 • Zalaganje za uključivanje programa za osuđenice-osuđenike pod nazivom Program za podizanje svesti o uticaju krivičnog dela na žrtve i o restorativnoj pravdi u redovni program tretmana osuđenih lica (tražiće se sredstva).

 • Zalaganje za razvijanje sistema za postpenalni prihvat, pomoć i podršku licima nakon izlaska iz zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u skladu sa Nacrtom Strategije za socijalnu reintegraciju i prihvat osuđenih lica za period od 2015. do 2020. godine, a u kontekstu sprovođenja Akcionog plana za poglavlje 23 u okviru pristupnih pregovora sa EU (tražiće se sredstva).

 • Koordinacija daljeg razvoja Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje.


V Zalaganje za podizanje društvene svesti o položaju žrtava, njihovim pravima i problemima

 • Obeležavanje Evropskog dana žrtava, 22. februar.

 • Kampanja za sprečavanje nasilja vatrenim oružjem kao deo globalne kampanje IANSE.

 • Obeležavanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.

 • Istupanje članova i članica VDS u medijima u cilju podizanja svesti javnosti o žrtvama, njihovim potrebama, pravima i problemima.


VI Edukacija

 • Realizovanje akreditovanih programa obuke (specijalističkog kursa o rodno baziranom nasilju, obuke o identifikaciji, pomoći i zaštiti muških žrtava trgovine ljudima, obuke za rad sa žrtvama nasilja).

 • Razvijanje, akreditovanje i organizovanje drugih kurseva za rad sa žrtvama i za istraživače.

 • Akreditovanje programa za osuđenice-osuđenike pod nazivom Program za podizanje svesti o uticaju krivičnog dela na žrtve i o restorativnoj pravdi i njegova implementacija (tražiće se sredstva).

 • Razvijanje programa obuke za stračnjake o primeni restorativnih pristupa u interkulturalnom kontekstu (na osnovu Priručnika koji je nastao u okviru projekta ALTERNATIVE) (tražiće se sredstva).

 • Jačanje kapaciteta predstavnika lokalnih multietničkih zajednica u Srbiji i regionu za bavljenje konfliktima uz korišćenje restorativnih pristupa i testiranje primenjivosti modela „Treći put“ u bavljenju konfliktima, kroz repliciranje i dalje unapređivanje participativnih seminara Od konflikta do mirnog života u zajednici, koji su razvijeni u okviru projekta ALTERNATIVE (tražiće se sredstva).

 • Razvijanje i implementacija obuke za grupu studenata i zaposlenih (asistenata i saradnika u nastavi) na Beogradskom univerzitetu o seksualnom nasilju a na osnovu programa razvijenog u okviru projekta Universities Supporting Victims of Sexual Violence (USVSV): Training for Sustainable Services (traže se sredstva).

 • Aktivniji rad na promociji postojećih programa obuka i to kroz:

  • Pravljenje kratkih video prezentacija, koje će biti postavljene na VDS internet stranicu i distribuirane putem društvenih mreža.

  • Organizovanje prezentacija programa obuka u centrima za socijalni rad i drugim institucijama sistema socijalne zaštite, i to kako programa VDS koji su akreditovani kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, tako i drugih programa koje je VDS razvilo.


VII Istraživanja

 • Istraživanje nasilja nad Romkinjama u partnerskim i porodičnim odnosima (nastavak aktivnosti koja je započela 2017. u okviru projekta „Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II”, koji u Srbiji sprovode NVO Bibija - Romski ženski centar iz Beograda i CARE International Balkans).

 • Komparativna analiza sistema podrške žrtvama u zemljama Zapadnog Balkana (u okviru projekta Podizanje svesti o pravima žrtava u Srbiji, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Svetske banke).

 • Učešće u radu Nacionalne radne grupe u okviru regionalnog programa „Akcija za merenje i procenu organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu“, čiji je koordinator za Srbiju Republički zavod za statistiku (nastavak aktivnosti).

 • Diseminacija rezultata dosadašnjeg rada na razvoju modela „Treći put“ u okviru Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje i projekta ALTERNATIVE i dalji rad na njegovom dograđivanju (tražiće se sredstva).
   

VIII Konferencije, okrugli stolovi i sastanci

 • Organizovanje redovne godišnje konferencije VDS.

 • Organizovanje regionalnih radionica sa predstavnicima institucija i organizacija koje pružaju podršku žrtvama u Srbiji u cilju podizanja svesti o pravima žrtava i postojećim službama za žrtve i podsticanja njihovog umrežavanja i jačanja međusobne saradnje (u okviru projekta Podizanje svesti o pravima žrtava u Srbiji, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Svetske banke).

 • Organizovanje sastanaka sa kreatorima javnih politika (predstavnicima relevantnih ministarstava) i predstavnicima drugih državnih organa i institucija (posebno tužilaštava i sudova) u cilju podizanja svesti o pravima žrtava i daljeg zalaganja za razvijanje nacionalnog sistema službi za žrtve (u okviru projekta Podizanje svesti o pravima žrtava u Srbiji, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Svetske banke).

 
Program rada Viktimološkog društva Srbije
za 2017. godine

Tokom 2017. godine planiran je nastavak i dalji razvoj rada na aktivnostima kojima se Viktimološko društvo Srbije-VDS bavilo do sada, kao i otpočinjanje i iniciranje novih aktivnosti. U tom smislu planirane aktivnosti su:

I Opšte
 1. Dalje razvijanje organizacione i kadrovske strukture VDS.
 2. Nastavak uključivanja stručnjaka i mladih ljudi u članstvo i aktivnosti VDS i razvoj čvršće profesionalne saradnje među članovima

     VDS.
 3. Razvijanje institucionalnog okvira kontinuirane i održive edukacije za rad sa žrtvama i viktimoloških istraživanja (VDS akademija -

     institut).
 4. Nastavak i dalje razvijanje saradnje sa državnim institucijama, nezavisnim telima i organizacijama civilnog društva u zemlji i

    međunarodne saradnje.
 5. Razvoj saradnje sa domaćim i stranim fakultetima i drugim ustanovama, institucijama i organizacijama u organizovanju

    studentske prakse na osnovnim i master studijama, stručne prakse (preko programa Nacionalne službe za zapošljavanje Stručna

    praksa u cilju sticanja posebnih praktičnih znanja i veština, kroz saradnju sa Centrom za razvoj karijere Filozofskog fakuteta u

    Beogradu), istraživačkih boravaka za doktorante, kao i drugih programa istraživačke i praktične obuke, i traženje načina da se na

    dugoročnijoj osnovi angažuju u VDS.
 6. Promocija i širenje mogućnosti za volonterski rad.
 7. Obeležavanje 20 godina postojanja i rada VDS.
 8. Redovno obaveštavanje članova putem mailing liste VDS info.
 9. Redovno ažuriranje web site-a, Facebook-a i korišćenje Twitter naloga.
10. Rad na boljem javnom predstavljanju VDS kroz unapređenje saradnje sa medijima, i unapređenje postojećih i razvoj novih

      internet prezentacija putem društvenih mreža.
11. Traženje sredstava za projekte i dalje razvijanje strategije dugoročnijeg i stabilnijeg finansiranja.

II Izdavačka delatnost
 1. Časopis Temida
   a. Dalje unapređenje kvaliteta časopisa, posebno u smislu daljeg napredovanja u kategorizaciji Ministarstva prosvete, nauke i

       tehnološkog razvoja RS.
   b. Nastavak evaluacije od strane Thomas Reuters vezano za uključivanje Temide u odgovarajuće kolekcije Web of Science (Social

      Sciences Citation Index).
   c. Slanje podataka za evaluaciju i uključivanje Temide u Scopus bazu referisanih časopisa.
   d. Očekuje se finansiranje od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i od pretplata.
 2. Publikacija 20 godina Viktimološkog društva Srbije.
 3. Objavljivanje knjige Konflikti, sigurnost i pravda u interkulturalnom kontekstu Srbije, autora-ki: prof. dr Vesne Nikolić-Ristanović,

     dr Sanje Ćopić, dr Nikole Petrovića i Bejana Šaćirija.
 4. Objavljivanje drugih publikacija prema mogućnostima i potrebama.

III Pomoć i podrška žrtvama kriminaliteta
 1. Dalje razvijanje Službe za pomoć žrtvama kriminaliteta VDS info i podrška žrtvama i to kroz:
     a. Pružanje informacija i drugih vidova pomoći i podrške žrtvama kriminaliteta.
     b. Organizovanje obuka:
         i. Treninga za novu grupu volontera i njihovo uključivanje u rad Službe (samofinansirajuća aktivnost)
        ii. Naprednih treninga za sadašnje volontere (traže se sredstva).
   c. Ažuriranje baze podataka o državnim i organizacijama civilnog društva koje pružaju pomoć i podršku žrtvama (kroz istraživanje

      službi za podršku žrtvama, koje se sprovodi u okviru šireg projekta organizacije Evropska pomoć žrtvama, a uz finansijsku

      podršku Svetske banke).
   d. Praćenje i analizu rada Službe (samofinansirajuća aktivnost).
   e. Promovisanje rada Službe kroz informativne materijale, predavanja, kampanje, razgovore sa građanima i građankama i slično.
   f. Jačanje kapaciteta Službe kroz:
     i. Saradnju sa Republičkim javnim tužilaštvom i službama za informisanje oštećenih lica i svedoka u javnim tužilaštvima na

       osnovu Memoranduma o razumevanju i saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom u cilju unapređenja položaja žrtava i svedoka

       krivičnih dela u krivičnom postupku;
   ii. Obuku za koordinatore i volontere Službe za rad sa preživelima i porodicama žrtava terorističkih napada. Trening Touching the

      Sound of Silence: Working therapeutically in the aftermath of disaster bi držala Jelena Watkins, MA, Organizacija Trauma Care,

      Ujedinjeno Kraljevstvo (tražiće se sredstva).
 2. Pružanje podrške ženama u zatvoru (emotivne podrške i praktične pomoći ženama u zatvoru i članovima njihovih porodica,

    pripreme za izlazak na slobodu i podrške nakon izlaska iz KPZ za žene) (tražiće se sredstva, kao i kroz nastavak rada u okviru

    Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture).

IV Zalaganje za primenu postojećih zakonskih rešenja i dalje promene zakona i prakse, posebno u smislu usklađivanja sa međunarodnim i evropskim standardima
 1. Nastavak zalaganju za novi model zakonodavstva za žrtve i za izmene zakona koji se tiču rodne ravnopravnosti, prava LGBT

    osoba i osuđenih lica i to u okviru projekta Jačanje kapaciteta Zaštitnika građana za zakonodavne inicijative kroz saradnju sa

    organizacijama civilnog društva (nastavak aktivnosti).
 2. Zalaganje za poboljšanje položaja žrtava i uspostavljanje sistema podrške žrtvama kroz:
    a. Učešće u Nadzorom odboru projekta Podrška uspostavljanju nacionalnog sistema podrške žrtvama i svedocima krivičnih dela u

        Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS (nastavak aktivnosti).
    b. Učešće u radu Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) i to u radnim grupama za praćenje pregovora u poglavljima 23

        Pravosuđe i osnovna prava i 24 Pravda, sloboda i bezbednost (nastavak aktivnosti).
     c. Učešće u SEKO mehanizmu (mreža organizacija civilnog društva koja učestvuje u programiranju IPA fondova).
 3. Nastavak zalaganja za promenu sudske prakse u slučaju žena koje su izvršile krivično delo pod uticajem nasilja kome su bile

     izložene.
 4. Zalaganje za uključivanje programa za osuđenice-osuđenike pod nazivom Program za podizanje svesti o uticaju krivičnog dela na

     žrtve i o restorativnoj pravdi u redovni program tretmana osuđenih lica (tražiće se sredstva).
 5. Zalaganje za razvijanje sistema za postpenalni prihvat, pomoć i podršku licima nakon izlaska iz zavoda za izvršenje krivičnih

    sankcija u skladu sa Nacrtom Strategije za socijalnu reintegraciju i prihvat osuđenih lica za period od 2015. do 2020. godine, a u

    kontekstu sprovođenja Akcionog plana za poglavlje 23 u okviru pristupnih pregovora sa EU.
 6. Koordinacija daljeg razvoja Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje.
 7. Jačanje lokalnih neformalnih restorativnih timova iniciranih u Prijepolju i Bačkoj Palanci u okviru projekta ALTERNATIVE (tražiće

     se sredstva).

V Zalaganje za podizanje društvene svesti o položaju žrtava, njihovim pravima i problemima
 1. Obeležavanje Evropskog dana žrtava, 22. februar.
 2. Kampanja za sprečavanje nasilja vatrenim oružjem kao deo globalne kampanje IANSE.
 3. Obeležavanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.
 4. Iniciranje obeležavanja dana sećanja na stradanje žrtava u ratovima.
 5. Istupanje članova i članica VDS u medijima u cilju podizanja svesti javnosti o žrtvama, njihovim potrebama, pravima i problemima.

VI Edukacija
 1. Realizovanje akreditovanih programa obuke (specijalističkog kursa o rodno baziranom nasilju, obuke o identifikaciji, pomoći i

     zaštiti muških žrtava trgovine ljudima, obuke za rad sa žrtvama nasilja).
 2. Razvijanje, akreditovanje i organizovanje drugih kurseva za rad sa žrtvama i za istraživače.
 3. Akreditovanje programa za osuđenice-osuđenike pod nazivom Program za podizanje svesti o uticaju krivičnog dela na žrtve i o

     restorativnoj pravdi i njegova implementacija (tražiće se sredstva).
 4. Razvijanje programa obuke za stračnjake o primeni restorativnih pristupa u interkulturalnom kontekstu (na osnovu Priručnika koji

     je nastao u okviru projekta ALTERNATIVE) (tražiće se sredstva).
 5. Jačanje kapaciteta predstavnika lokalnih multietničkih zajednica u Srbiji i regionu za bavljenje konfliktima uz korišćenje

     restorativnih pristupa i testiranje primenjivosti modela „Treći put“ u bavljenju konfliktima, kroz repliciranje i dalje unapređivanje

    participativnih seminara Od konflikta do mirnog života u zajednici, koji su razvijeni u okviru projekta ALTERNATIVE (tražiće se

    sredstva).
 6. Učešće u projektu Universities Supporting Victims of Sexual Violence (USVSV): Training for Sustainable Services, kao pridruženi

    član, kojim koordinira University of Brunel (Velika Britanija), implementacija obuke za grupu studenata i zaposlenih (asistenata i

    saradnika u nastavi) na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu o seksualnom nasilju (traže se

    sredstva).

VII Istraživanja
 1. Istraživanje službi za žrtve u Srbiji (u okviru projekta koji sprovodi Evropska pomoć žrtvama uz finansijsku podršku Svetske

     banke).
 2. Učešće u radu Nacionalne radne grupe u okviru regionalnog programa „Akcija za merenje i procenu organizovanog kriminala na

     Zapadnom Balkanu“, čiji je koordinator za Srbiju Republički zavod za statistiku.
 3. Diseminacija rezultata dosadašnjeg rada na razvoju modela „Treći put“ u okviru Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i

     pomirenje i projekta ALTERNATIVE i dalji rad na njegovom dograđivanju (tražiće se sredstva).

VIII Konferencije, okrugli stolovi i sastanci
 1. Organizovanje redovne godišnje konferencije VDS.
 2. Obeležavanje 20 godina VDS.
 3. Organizovanje radionica sa predstavnicima organizacija koje pružaju podršku žrtvama u Srbiji (u okviru projekta koji sprovodi

     Evropska pomoć žrtvama uz finansijsku podršku Svetske banke).
 4. Organizovanje okruglih stolova na kojima će se predstaviti i diskutovati nalazi istraživanja Delinkvencija i viktimizacija maloletnih

     lica u Srbiji: Rezultati Međunarodne ankete samoprijavljivanjem delinkvencije i preporuke koje su proizašle iz ovog istraživanja, a

     koje će biti objavljene u posebnoj brošuri.


 
Program rada Viktimološkog društva Srbije
za 2016. godine

Tokom 2016. godine planiran je nastavak i dalji razvoj rada na aktivnostima kojima se Viktimološko društvo Srbije-VDS bavilo do sada, kao i otpočinjanje i iniciranje novih aktivnosti. U tom smislu planirane aktivnosti su:

I Opšte

1. Redovno obaveštavanje članova putem mailing liste VDS info.
2. Redovno ažuriranje web site-a, Facebook-a.
3. Nastavak uključivanja stručnjaka i mladih ljudi u članstvo i aktivnosti VDS i razvoj čvršće profesionalne saradnje među članovima VDS.
4. Razvijanje institucionalnog okvira kontinuirane i održive edukacije za rad sa žrtvama i viktimoloških istraživanja (VDS akademija-institut).
5. Dalje razvijanje saradnje sa vladinim i nevladinim organizacijama u zemlji i međunarodne saradnje.
6. Razvoj saradnje sa domaćim i stranim fakultetima i drugim institucijama/organizacijama u organizovanju studentske prakse na osnovnim i master studijama, istraživačkih boravaka za doktorante, kao i drugih programa istraživačke i praktične obuke.
7. Dalje razvijanje organizacione i kadrovske strukture VDS.
8. Nastavak uključivanja mladih talentovanih ljudi i traženje načina da se na dugoročnijoj osnovi angažuju u VDS.
9. Promocija i širenje mogućnosti za volonterski rad.
10. Traženje sredstava za projekte i dalje razvijanje strategije dugoročnijeg i stabilnijeg finansiranja.
11. Rad na boljem javnom predstavljanju VDS kroz unapređenje saradnje sa medijima, i unapređenje postojećih i razvoj novih internet prezentacija putem postojećih društvenih mreža.

II Izdavačka delatnost

1. Časopis Temida
   a. Dalje unapređenje kvaliteta časopisa, posebno u smislu daljeg napredovanja u kategorizaciji Ministarstva prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja RS.
    b. Nastavak evaluacije od strane Thomas Reuters i odluka o uključivanju Temide u odgovarajuće kolekcije Web of Science (Social Sciences Citation Index).
    c. Slanje podataka za evaluaciju i uključivanje Temide u Scopus bazu referisanih časopisa.
    d. Očekuje se finansiranje od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i od pretplata.
2. Priručnik o najboljim praksama primene restorativnih pristupa u interkulturalnom kontekstu, autorki dr Sanje Ćopić i prof. dr Vesne Nikolić-Ristanović, koji je nastao u okviru projekta ALTERNATIVE.
3. Knjiga Konflikti, sigurnost i pravda u interkulturalnom kontekstu Srbije, autora-ki: prof. dr Vesne Nikolić-Ristanović, dr Sanje Ćopić, dr Nikole Petrovića i Bejana Šaćirija, uz podršku prof. dr Jelene Srne (tražiće se sredstva).

III Pomoć i podrška žrtvama kriminaliteta
1. Dalje razvijanje Službe za pomoć žrtvama kriminaliteta VDS info i podrška žrtvama i to kroz:
    a. Pružanje podrške i informacija žrtvama kriminaliteta.
    b. Organizovanje odgovarajućih obuka:
        i. Treninga za novu grupu volontera i njihovo uključivanje u rad Službe (samofinansirajuća aktivnost)
        ii. Naprednih treninga za sadašnje volontere (traže se sredstva)
        iii. Treninga za koordinatorke za rad sa članovima porodica ubijenih i nastradalih (traže se sredstva)
   c. Praćenje i analizu rada Službe (samofinansirajuća aktivnost).
   d. Dalje razvijanje saradnje sa državnim organima i NVO značajnim za pomoć i podršku žrtvama (samofinansirajuća aktivnost).
   e. Razvijanje usluge pružanja psihološke i pravne pomoći žrtvama i članovima njihovih porodica (samofinansirajuća aktivnost).
   f. Pružanje podrške i informacija vezano za proces medijacije i druge restorativne pristupe, a u cilju podizanja svesti potencijalnih i aktuelnih žrtava o mogućnostima šireg korišćenja restorativnih pristupa, posebno medijacije, jačanje sopstvenih potencijala i orijentaciju na rešavanje problema.
   g. Razvijanje usluge pružanja podrške ženama žrtvama seksualnog nasilja.
   h. Razvijanje službe za svedoke.
   i. Promovisanje rada Službe kroz informativne materijale, predavanja, kampanje, razgovore sa građanima i građankama i slično.
   j. Jačanje kapaciteta Službe kroz saradnju sa Republičkim javnim tužilaštvom i službama za informisanje oštećenih lica i svedoka u javnim tužilaštvima na osnovu Memoranduma o razumevanju i saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom u cilju unapređenja položaja žrtava i svedoka krivičnih dela u krivičnom postupku.
2. Pružanje podrške ženama u zatvoru (emotivne podrške i praktične pomoći ženama u zatvoru i članovima njihovih porodica, pripreme za izlazak na slobodu i podrške nakon izlaska iz KPZ za žene) (tražiće se sredstva, kao i kroz nastavak rada u okviru Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture).

IV Zalaganje za primenu postojećih zakonskih rešenja i dalje promene zakona i prakse, posebno u smislu usklađivanja sa međunarodnim i evropskim standardima
1. Dalji rad na zalaganju za novi model zakonodavstva za žrtve i nastavak zalaganja za izmene zakona koji se tiču žrtava kriminaliteta, rodne ravnopravnosti, prava LGBT osoba i osuđenih lica i to u okviru projekta Jačanje kapaciteta Zaštitnika građana za zakonodavne inicijative kroz saradnju sa organizacijama civilnog društva. VDS je u ovaj projekat uključeno na dva načina:
   a. Kao deo konzorcijuma organizacija civilnog društva sa Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja, Institutom za uporedno pravo, Inicijativom za prava osoba sa mentalnim invaliditetom-MDRI, Grupom 484 i Međunarodnom mrežom pomoći. Nosilac aktivnosti je Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. Konzorcijum je zadužen za praćenje i predlaganje izmena zakona u oblasti prava lica lišenih slobode i posebno osetljivih grupa (lica smeštena u psihijatrijskim bolnicama, prava starijih, prava ljudi u pokretu).
   b. Samostalno, tj. VDS kao nosilac aktivnosti zadužen za praćenje i predlaganje izmena zakona u oblasti rodne ravnopravnosti i prava LGBT osoba.
2. Sprovođenje programa za osuđenice-osuđenike pod nazivom Program za podizanje svesti o uticaju krivičnog dela na žrtve i o restorativnoj pravdi, koji je razvijen i pilotiran u KPZ za žene u Požarevcu u okviru projekta Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde, i zalaganje za njegovo uključivanje u redovni program tretmana osuđenih lica (tražiće se sredstva).
3. Zalaganje za primenu Pravila UN za postupanje sa zatvorenicama i primenu nekustodijalnih mera prema ženama izvršiteljkama (Bankočka pravila).
4. Zalaganje za primenu Direktive EU o uspostavljanju minimalnih standarda o pravima, podršci i zaštiti žrtava kriminaliteta i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u pordici (tzv. Istanbulske konvencija) i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva i politika sa njima u kontekstu otvaranja poglavlja 23 i 24 u okviru pristupnih pregovora sa EU.
5. Nastavak kampanje Amnestija za žrtve nasilja i zalaganje za promenu sudske prakse vezano za nasilje u porodici.
6. Učešće u Nadzorom odboru projekta Podrška uspostavljanju nacionalnog sistema podrške žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS.
7. Zalaganje za uspostavljanje nacionalnog sistema podrške žrtvama u Srbiji (kroz napred pomenuti projekat, ali i druge aktivnosti) i integrisanje Službe VDS info u podrška žrtvama u njega, a u kontekstu otvaranja poglavlja 23 u okviru pristupnih pregovora sa EU.
8. Zalaganje za uspostavljanje nacionalnog SOS telefona za podršku ženama žrtvama nasilja i uključivanje VDS u njegov rad.
9. Zalaganje za razvijanje sistema za postpenalni prihvat, pomoć i podršku licima nakon izlaska iz zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u skladu sa Nacrtom Strategije za socijalnu reintegraciju i prihvat osuđenih lica za period od 2015. do 2020. godine, a u kontekstu otvaranje poglavlja 23 u okviru pristupnih pregovora sa EU.
10. Učešće u radu Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) i to u dve radne grupe: Radne grupe zadužene za praćenje pregovora u poglavljima 2 Slobodno kretanje radnika i 19 Socijalna politika i zapošljavanje, i Radne grupe zadužene za praćenje pregovora u poglavlju 24 (nastavak aktivnosti).
11. Učešće u SEKO mehanizmu (mreža organizacija civilnog društva koja učestvuje u programiranju IPA fondova).


V Zalaganje za podizanje društvene svesti o položaju žrtava, njihovim pravima i problemima
1. Obeležavanje Međunarodnog dana žrtava, 22. februar.
2. Obeležavanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.
3. Istupanje članova i članica VDS u medijima u cilju podizanja svesti javnosti o žrtvama, njihovim potrebama, pravima i problemima.
4. Promovisanje rada Službe VDS info i podrška žrtvama kroz informativne materijale, predavanja, kampanje, razgovore sa građanima i građankama i slično.

VI Edukacija
1. Realizovanje akreditovanih programa (specijalističkog kursa o rodno baziranom nasilju, obuke „Identifikacija, pomoć i zaštita muških žrtava trgovine ljudima“, obuke za rad sa žrtvama nasilja).
2. Razvijanje, akreditovanje i organizovanje drugih kurseva za rad sa žrtvama i za istraživače.
3. Razvijanje programa obuke za stračnjake o primeni restorativnih pristupa u interkulturalnom kontekstu (na osnovu Priručnika koji je nastao u okviru projekta ALTERNATIVE) (tražiće se sredstva).
4. Učešće u projektu Universities Supporting Victims of Sexual Violence (USVSV): Training for Sustainable Services, kao pridruženi član, kojim koordinira University of Brunel (Velika Britanija).

VII Istraživanja
1. Developing alternative understandings of security and justice through restorative justice approaches in intercultural settings within democratic societies (ALTERNATIVE) – akciono istraživanje (završetak aktivnosti u okviru potprojekta VDS).
2. Razvijanje metodologije monitoringa primene zakona i prakse u vezi sa nasiljem nad ženama u Srbiji (nastavak istraživanja, traže se sredstva).


VIII Konferencije, okrugli stolovi i sastanci
1. Organizovanje redovne godišnje konferencije VDS.

IX Istina i pomirenje
1. Developing alternative understandings of security and justice through restorative justice approaches in intercultural settings within democratic societies (ALTERNATIVE), završetak projektnih aktivnosti (štampanje Priručnika o najboljim praksama primene restorativnih pristupa u interkulturalnom kontekstu, završetak rada na tekstovima koji će biti objavljeni u knjigama na nivou projekta, diseminacija rezultata istraživanja i slično).
2. Razvijanje modela regionalnog restorativnog pristupa bavljenju prošlim i sadašnjim konfliktima u interkulturalnim sredinama, na osnovu rezultata istraživanja sprovedenog u okviru projekta ALTERNATIVE i dosadašnjeg rada na promovisanju modela „Treći put“ i rada u okviru Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje (tražiće se sredstva).
3. Jačanje lokalnih neformalnih restorativnih timova iniciranih u Prijepolju i Bačkoj Palanci u okviru projekta ALTERNATIVE (tražiće se sredstva).
4. Jačanje kapaciteta predstavnika lokalnih multietničkih zajednica u Srbiji i regionu za bavljenje konfliktima uz korišćenje restorativnih pristupa i testiranje primenjivosti modela „Treći put“ u bavljenju konfliktima, kroz repliciranje i dalje unapređivanje participativnih seminara Od konflikta do mirnog života u zajednici, koji su razvijeni u okviru projekta ALTERNATIVE (tražiće se sredstva).
5. Promocija Asocijacije i ideje „Treći put“ u regionu, zemlji i svetu.
6. Koordinacija daljeg razvoja Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje.
7. Zalaganje za unapređenje zaštite prava žrtava rata.
8. Iniciranje obeležavanja dana sećanja na stradanje žrtava u ratovima.

 

Program rada Viktimološkog društva Srbije
za period 1.12.2014.-1.12.2015. godine

U periodu od 1.12.2014. do 1.12.2015. godine planiran je nastavak i dalji razvoj rada na aktivnostima kojima se VDS bavilo do sada, kao i otpočinjanje i iniciranje novih aktivnosti. U tom smislu planirane aktivnosti su:

I Opšte

1. Redovno obaveštavanje članova putem mailing liste VDS info.
2. Redovno ažuriranje web site-a, Facebook-a.
3. Nastavak uključivanja stručnjaka i mladih ljudi u članstvo i aktivnosti VDS i razvoj čvršće profesionalne saradnje među članovima VDS.
4. Razvijanje institucionalnog okvira kontinuirane i održive edukacije za rad sa žrtvama i viktimoloških istraživanja (VDS akademija-institut).
5. Dalje razvijanje saradnje sa vladinim i nevladinim organizacijama u zemlji i međunarodne saradnje.
6. Razvoj saradnje sa domaćim i stranim fakultetima i drugim institucijama/organizacijama u organizovanju studentske prakse na osnovnim i master studijama, istraživačkih boravaka za doktorante, kao i drugih programa istraživačke i praktične obuke.
7. Dalje razvijanje organizacione i kadrovske strukture VDS.
8. Nastavak uključivanja mladih talentovanih ljudi i traženje načina da se na dugoročnijoj osnovi angažuju u VDS.
9. Promocija i širenje mogućnosti za volonterski rad.
10. Traženje sredstava za projekte i dalje razvijanje strategije dugoročnijeg i stabilnijeg finansiranja.
11. Rad na boljem javnom predstavljanju VDS kroz unapređenje saradnje sa medijima, i unapređenje postojećih i razvoj novih internet prezentacija putem postojećih društvenih mreža.

II Izdavačka delatnost

1. Časopis Temida
   a. Dalje unapređenje kvaliteta časopisa, posebno u smislu daljeg napredovanja u kategorizaciji Ministarstva prosvete,

       nauke i tehnološkog razvoja.
   b. Nastavak evaluacije od strane Thomas Reuters i odluka o uključivanju Temide u Web of Science (Social Sciences

       Citation Index).
    c. Očekuje se finansiranje od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i od pretplata.
2. Knjiga Konflikt, sigurnost i pravda u interkulturalnom kontekstu Srbije, autora-ki: prof. dr Vesne Nikolić-Ristanović, dr Sanje Ćopić, dr Nikole Petrovića i Bejana Šaćirija, uz podršku prof. dr Jelene Srne (sredstva tražena od Misije OEBS u Srbiji u okviru projekta Promotion of and awareness rising on the concept of ‘human security’ in the local communities in Serbia, za koji je VDS konkurisalo) (očekuje se odluka o finansiranju).

III Pomoć i podrška žrtvama kriminaliteta
1. Dalje razvijanje Službe za pomoć žrtvama kriminaliteta VDS info i podrška žrtvama i to kroz:
    a. Pružanje podrške i informacija žrtvama kriminaliteta u okviru projekta Promoting Alternative Sanctions and Restorative Justice

        Measures, koji VDS realizuje u partnerstvu sa Fondacijom „Centar za demokratiju“ uz finansisjku podršku Delegacije EU

        u Srbiji kroz program EIDHR.
     b. Organizovanje odgovarajućih obuka:
         i. Treninga za novu grupu volontera i njihovo uključivanje u rad Službe (samofinansirajuća aktivnost)
        ii. Naprednih treninga za sadašnje volontere (traže se sredstva)
       iii. Treninga za koordinatorke za rad sa članovima porodica ubijenih i nastradalih (traže se sredstva)
     c. Praćenje i analizu rada Službe (samofinansirajuća aktivnost).
     d. Dalje razvijanje saradnje sa državnim organima i NVO značajnim za pomoć i podršku žrtvama (samofinansirajuća aktivnost).
     e. Razvijanje usluge pružanja psihološke i pravne pomoći žrtvama i članovima njihovih porodica (samofinansirajuća aktivnost).
     f. Razvijanje usluge pružanja podrške u postupcima medijacije između izvršioca i žrtve u okviru projekta Promoting Alternative

        Sanctions and Restorative Justice Measures, koji VDS realizuje u partnerstvu sa Fondacijom „Centar za demokratiju“

        uz finansisjku podršku Delegacije EU u Srbiji kroz program EIDHR.
     g. Razvijanje službe za svedoke.
     h. Promovisanje rada Službe kroz informativne materijale, predavanja, kampanje, razgovore sa građanima i građankama i sl.
2. Pružanje podrške ženama u zatvoru (emotivne podrške i praktične pomoći ženama u zatvoru i članovima njihovih porodica, pravne

    pomoći ženama u zatvoru, pripreme za izlazak na slobodu i podrške nakon izlaska iz KPZ za žene)
    a. Od Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pradve i državne uprave traženo je finansiranje odlazaka u KPZ za žene

        u Požarevac kako bi se nastavilo sa realizacijom ove aktivnosti.
    b. Nastavak rada u okviru Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. .

IV Zalaganje za primenu postojećih zakonskih rešenja i dalje promene zakona i prakse, posebno u smislu usklađivanja sa međunarodnim i evropskim standardima
1. Dalji rad na zalaganju za novi model zakonodavstva za žrtve i nastavak zalaganja za izmene zakona koji se tiču žrtava

    kriminaliteta.
2. Promovisanje i zalaganje za širu primenu alternativnih sankcija i mera restorativne pravde, u okviru projekta Promoting Alternative

    Sanctions and Restorative Justice Measures, koji VDS realizuje u partnerstvu sa Fondacijom „Centar za demokratiju“

    uz finansisjku podršku Delegacije EU u Srbiji kroz program EIDHR.
3. Razvijanje pilot programa za osuđene o restorativnoj pravdi koji će biti pilotiran u KPZ za žene u Požarevcu, u okviru projekta

    Promoting Alternative Sanctions and Restorative Justice Measures, koji VDS realizuje u partnerstvu sa Fondacijom „Centar

    za demokratiju“ uz finansisjku podršku Delegacije EU u Srbiji kroz program EIDHR.
4. Zalaganje za primenu Pravila UN za postupanje sa zatvorenicama i primenu nekustodijalnih mera prema ženama izvršiteljkama

    (Bankočka pravila) u okviru Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.
5. Zalaganje za primenu Direktive EU o uspostavljanju minimalnih standarda o pravima, podršci i zaštiti žrtava kriminaliteta

    i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u pordici (tzv. Istanbulske konvencija).
6. Nastavak kampanje Amnestija za žrtve nasilja i zalaganje za promenu sudske prakse vezano za nasilje u porodici.
7. Učešće u radu Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) i to dve radne grupe: Radne grupe zadužene za praćenje pregovora

    u poglavljima 2 Slobodno kretanje radnika i 19 Socijalna politika i zapošljavanje, i Radne grupe zadužene za praćenje pregovora

    u poglavlju 24 (nastavak aktivnosti).


V Zalaganje za podizanje društvene svesti o položaju žrtava, njihovim pravima i problemima
1. Obeležavanje Međunarodnog dana žrtava, 22. februara 2013. godine.
2. Obeležavanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.
3. Istupanje članova i članica VDS u medijima u cilju podizanja svesti javnosti o žrtvama, njihovim potrebama, pravima i problemima.
4. Promovisanje rada Službe kroz informativne materijale, predavanja, kampanje, razgovore sa građanima i građankama i sl.

VI Edukacija
1. Realizovanje akreditovanih programa (specijalističkog kursa o rodno baziranom nasilju, obuke „Identifikacija, pomoć i zaštita

    muških žrtava trgovine ljudima“, obuke za rad sa žrtvama nasilja).
2. Razvijanje, akreditovanje i organizovanje drugih kurseva za rad sa žrtvama i za istraživače.
3. Razvijanje i organizovanje obuka za decu azilante u Srbiji o nasilju, s posebnim fokusom na rodno zasnovano nasilje, u saradnji

   sa Centrom za zaštitu i pomoć tražiocima azila (očekuje se formalizovanje partnerstva sa Centrom i početak realizacije aktivnosti)
4. Poboljšanje sistema intervencije i upućivanja u slučajevima rodno baziranog nasilja kroz obuku praktičara, nastavak aktivnosti

    nakon okončanja projekta koji koordinira Brunel University, a finansiran je u okviru DAPHNE programa, u okviru koga su razvijeni

    programi obuke za praktičare koji su svakodnevno u kontaktu sa decom i mladim ljudima. Tražiće se sredstva za pilotiranje obuka

    za praktičare u Srbiji.

VII Istraživanja
1. Developing alternative understandings of security and justice through restorative justice approaches in intercultural settings within

    democratic societies (ALTERNATIVE) – akciono istraživanje (nastavak aktivnosti u okviru potprojekta VDS).
2. Istraživanje stavova građana i stručnjaka o alternativnim sankcijama i restorativnoj pravdi, u okviru projekta Promoting Alternative

    Sanctions and Restorative Justice Measures, koji VDS realizuje u partnerstvu sa Fondacijom „Centar za demokratiju“ uz

    finansisjku podršku Delegacije EU u Srbiji kroz program EIDHR (nastavak aktinvosti koja je započeta 2014.).
3. Razvijanje metodologije monitoringa primene zakona i prakse u vezi sa nasiljem nad ženama u Srbiji (nastavak istraživanja,

    traže se sredstva).

VIII Konferencije, okrugli stolovi i sastanci
1. Organizovanje redovne godišnje konferencije VDS.
2. Organizovanje četiri okrugla stola u cilju prezentovanja nalaza istraživanja koje je VDS sprovelo u okviru projekta ALTERNATIVE i

    promovisanja koncepta human securtiy, u okviru projekta Promotion of and awareness rising on the concept of ‘human security’

    in the local communities in Serbia, za koji je VDS konkurisalo kod Misije OEBS u Srbiji (očekuje se odluka o finansiranju).

IX Istina i pomirenje
1. Developing alternative understandings of security and justice through restorative justice approaches in intercultural settings within democratic societies (ALTERNATIVE), Ključne aktivnosti:
a. Akciono istraživanje u kome će biti primenjen koncept Trećeg puta na međueretničke sukobe u Srbiji.
b. Nastavak rada na razvoju modela istine i pomirenja u Srbiji i podizanju svesti javnosti.
c. Promocija Asocijacije i ideje Trećeg puta u regionu, zemlji i svetu.
2. Koordinacija daljeg razvoja Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje.
3. Zalaganje za unapređenje zaštite prava žrtava rata.
4. Iniciranje obeležavanja dana sećanja na stradanje žrtava u ratovima.

 
Program rada Viktimološkog društva Srbije
u 2014. godini

U toku 2014. godine planiran je nastavak i dalji razvoj rada na aktivnostima kojima se VDS bavilo do sada, kao i otpočinjanje i iniciranje novih aktivnosti. U tom smislu planirane aktivnosti u 2014. godini su:

I Opšte
1. Redovno obaveštavanje članova putem VDS info.
2. Završetak rekonstrukcije web site-a, redovno ažuriranje web site-a, Facebook-a.
3. Nastavak uključivanja stručnjaka i mladih ljudi u članstvo i aktivnosti VDS i razvoj čvršće profesionalne saradnje među članovima VDS.
4. Obeležavanje Međunarodnog dana žrtava – 22. februar, 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i rad na iniciranju obeležavanja dana sećanja na stradanje žrtava u ratovima.
5. Dalje razvijanje saradnje sa vladinim i nevladinim organizacijama u zemlji i međunarodne saradnje.
6. Razvoj saradnje sa domaćim i stranim fakultetima i drugim institucijama/organizacijama u organizovanju studentske prakse na osnovnim i master studijama, istraživačkih boravaka za doktorante, kao i drugih programa istraživačke i praktične obuke.
7. Dalje razvijanje organizacione i kadrovske strukture VDS.
8. Nastavak uključivanja mladih talentovanih ljudi i traženje načina da se na dugoročnijoj osnovi angažuju u VDS.
9. Promocija i širenje mogućnosti za volonterski rad.
10. Traženje sredstava za projekte i dalje razvijanje strategije dugoročnijeg i stabilnijeg finansiranja.
11. Rad na boljem javnom predstavljanju VDS kroz unapređenje saradnje sa medijima, i unapređenje postojećih i razvoj novih internet prezentacija putem postojećih društvenih mreža.

II Izdavačka delatnost
1. Časopis Temida
    a. Dalje unapređenje kvaliteta časopisa, posebno u smislu daljeg napredovanja u kategorizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i konkurisanja za stavljanje na SSCI listu.
    b. Očekuje se finansiranje od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i od pretplata.

III Pomoć i podrška žrtvama kriminaliteta
1. Dalje razvijanje Službe za pomoć žrtvama kriminaliteta VDS info i podrška žrtvama i to kroz:
a. Pružanje podrške ženama žrtvama nasilja, diskriminacije i zlostavljanja na radnom mestu u okviru projekta koji se realizuje u okviru Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Integrated response to violence against women in Serbia.
b. Pružanje podrške žrtvama kriminaliteta u okviru projekta Promoting Alternative Sanctions and Restorative Justice Measures, za koji je VDS konkurisalo kod EIDHR zajedno sa Centrom za demokratiju (očekuje se odluka o finansiranju).
c. Organizovanje odgovarajućih obuka:
i. Treninga za novu grupu volontera i njihovo uključivanje u rad Službe (samofinansirajuća aktivnost)
ii. Naprednih treninga za sadašnje volontere (traže se sredstva)
iii. Treninga za koordinatorke za rad sa članovima porodica ubijenih i nastradalih (traže se sredstva)
d. Praćenje i analizu rada Službe (samofinansirajuća aktivnost)
e. Dalje razvijanje saradnje sa državnim organima i NVO značajnim za pomoć i podršku žrtvama (samofinansirajuća aktivnost)
f. Razvijanje usluge pružanja psihološke i pravne pomoći žrtvama i članovima njihovih porodica (samofinansirajuća aktivnost)
g. Razvijanje usluge pružanja podrške u postupcima medijacije između izvršioca i žrtve, kroz projekat Promoting Alternative Sanctions and Restorative Justice Measures, za koji je VDS konkurisalo kod EIDHR zajedno sa Centrom za demokratiju (očekuje se odluka o finansiranju).
2. Pružanje podrške ženama u zatvoru (emotivne podrške i praktične pomoći ženama u zatvoru i članovima njihovih porodica, pravne pomoći ženama u zatvoru, pripreme za izlazak na slobodu i podrške nakon izlaska iz KPZ za žene)
a. Od Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pradve i državne uprave traženo je finansiranje odlazaka u KPZ za žene u Požarevac kako bi se nastavilo sa realizacijom ove aktivnosti.
b. Nastavak rada u okviru Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.

IV Zalaganje za promene zakona i prakse
1. Dalji rad na zalaganju za novi model zakonodavstva za žrtve i nastavak zalaganja za izmene zakona koji se tiču žrtava kriminaliteta.
2. Zalaganje za poboljšanje položaja osuđenih lica koji su na izdržavanju kazne zatvora i to kroz projekat Promoting Respect of Human Rights, the implementation of restorative justice and positive criminology in prisons in Serbia, za koji je VDS konkurisalo za sredstva kod Open Society Institute (očekuje se odluka o finansiranju).
3. Zalaganje za primenu Pravila UN za postupanje sa zatvorenicama i primenu nekustodijalnih mera prema ženama izvršiteljkama (Bankočka pravila) u okviru Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.
4. Nastavak kampanje Amnestija za žrtve nasilja i zalaganje za promenu sudske prakse vezano za nasilje u porodici.
5. Zalaganje za implementaciju preporuka razvijenih na osnovu istraživanja diskriminacije žena na tržištu rada u Srbiji (u saradnji sa UN Women).

V Zalaganje za podizanje društvene svesti o položaju žrtava, njihovim pravima i problemima
1. Obeležavanje Međunarodnog dana žrtava, 22. februara 2013. godine.
2. Obeležavanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.
3. Predstavljanje VDS i njegovih aktivnosti na Sajmu organizacija civilnog društva.
4. Istupanje članova i članica VDS u medijima u cilju podizanja svesti javnosti o žrtvama, njihovim potrebama, pravima i problemima.
5. Zalaganje za podizanje društvene svesti o položaju zatvorenica i zatvorenika i potrebi razvijanja programa zasnovanih na principima restorativne pravde i pozitivne kriminologije, kroz projekte Promoting Respect of Human Rights, the implementation of restorative justice and positive criminology in prisons in Serbia, za koji je VDS konkurisalo za sredstva kod Open Society Institute (očekuje se odluka o finansiranju) i Promoting Alternative Sanctions and Restorative Justice Measures, za koji je VDS konkurisalo kod EIDHR zajedno sa Centrom za demokratiju (očekuje se odluka o finansiranju).

VI Razvoj viktimologije kao nauke i edukacija
1. Realizovanje akreditovanih programa (specijalističkog kursa o rodno baziranom nasilju, obuke „Identifikacija, pomoć i zaštita muških žrtava trgovine ljudima“, obuke za rad sa žrtvama nasilja) i razvijanje institucionalnog okvira kontinuirane i održive edukacije za rad sa žrtvama (VDS akademija)
2. Razvijanje programa obuke o restorativnoj pravdi u zatvoru za zaposlene u zatvorima, u okviru projekta Promoting Respect of Human Rights, the implementation of restorative justice and positive criminology in prisons in Serbia, za koji je VDS konkurisalo za sredstva kod Open Society Institute (očekuje se odluka o finansiranju).
3. Razvijanje pilot programa za osuđene o restorativnoj pravdi i alternativnim sankcijama u okviru projekta Promoting Alternative Sanctions and Restorative Justice Measures, za koji je VDS konkurisalo kod EIDHR zajedno sa Centrom za demokratiju (očekuje se odluka o finansiranju).
4. Razvijanje, akreditovanje i organizovanje drugih kurseva za rad sa žrtvama i za istraživače.
5. Poboljšanje sistema intervencije i upućivanja u slučajevima rodno baziranog nasilja kroz obuku mladih praktičara, nastavak aktivnosti na projektu koji koordinira Brunel University, a finansiran je u okviru DAPHNE programa, koji je od značaja za razmenu iskustava, dalje razvijanje edukacija i podrške žrtvama.

VII Istraživanja
1. Developing alternative understandings of security and justice through restorative justice approaches in intercultural settings within democratic societies (ALTERNATIVE) – akciono istraživanje (nastavak aktivnosti u okviru potprojekta VDS).
2. Istraživanje programa restorativne pravde u zatvorima u okviru projekta Promoting Respect of Human Rights, the implementation of restorative justice and positive criminology in prisons in Serbia, za koji je VDS konkurisalo za sredstva kod Open Society Institute (očekuje se odluka o finansiranju).
3. Istraživanje stavova građana i nadležnih institucija o mogućnostima alternativnih sankcija i primeni restorativne pravde, u okviru projekta Promoting Alternative Sanctions and Restorative Justice Measures, za koji je VDS konkurisalo kod EIDHR zajedno sa Centrom za demokratiju (očekuje se odluka o finansiranju).
4. Razvijanje metodologije monitoringa primene zakona i prakse u vezi sa nasiljem nad ženama u Srbiji (nastavak istraživanja, traže se sredstva).

VIII Konferencije i sastanci
1. Organizovanje redovne godišnje konferencije VDS.
2. Organizovanje regionalne radionice u okviru projekta ALTERNATIVE (novembra 2014. godine)
3. Organizovanje sastanka Nadzornog odbora projekta ALTERNATIVE (januara 2014. godine)

IX Istina i pomirenje
1. Developing alternative understandings of security and justice through restorative justice approaches in intercultural settings within democratic societies (ALTERNATIVE), Ključne aktivnosti:
a. Akciono istraživanje u kome će biti primenjen koncept Trećeg puta na međueretničke sukobe u Srbiji
b. Nastavak rada na razvoju modela istine i pomirenja u Srbiji i podizanju svesti javnosti
c. Promocija Asocijacije i ideje Trećeg puta u regionu, zemlji i svetu.
2. Koordinacija daljeg razvoja Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje.
3. Zalaganje za unapređenje zaštite prava žrtava rata.

 
Program rada Viktimološkog društva Srbije
u 2013. godini

U toku 2013. godine planiran je nastavak i dalji razvoj rada na aktivnostima kojima se VDS bavilo do sada, kao i otpočinjanje i iniciranje novih aktivnosti. U tom smislu planirane aktivnosti u 2013. godini su:

I Opšte
1. Redovno obaveštavanje članova putem VDS info.
2. Redovno ažuriranje web site-a, Facebook-a.
3. Nastavak uključivanja stručnjaka i mladih ljudi u članstvo i aktivnosti VDS i razvoj čvršće profesionalne saradnje među članovima VDS.
4. Obeležavanje Međunarodnog dana žrtava – 22. februar, 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i rad na iniciranju obeležavanja dana sećanja na stradanje žrtava u ratovima.
5. Dalje razvijanje saradnje sa vladinim i nevladinim organizacijama u zemlji i međunarodne saradnje.
6. Razvoj saradnje sa domaćim i stranim fakultetima i drugim institucijama/organizacijama u organizovanju studentske prakse na osnovnim i master studijama, istraživačkih boravaka za doktorante, kao i drugih programa istraživačke i praktične obuke.
7. Dalje razvijanje organizacione i kadrovske strukture VDS.
8. Nastavak uključivanja mladih talentovanih ljudi i traženje načina da se na dugoročnijoj osnovi angažuju u VDS.
9. Promocija i širenje mogućnosti za volonterski rad.
10. Traženje sredstava za projekte i dalje razvijanje strategije dugoročnijeg i stabilnijeg finansiranja.
11. Rad na boljem javnom predstavljanju VDS kroz unapređenje saradnje sa medijima, i unapređenje postojećih i razvoj novih internet prezentacija putem postojećih društvenih mreža (npr. Facebook).

II Izdavačka delatnost
1. Časopis Temida
    a. Dalje unapređenje kvaliteta časopisa, posebno u smislu daljeg napredovanja u kategorizaciji Ministarstva prosvete i nauke, i konkurisanja za
         stavljanje na SSCI listu.
    b. Očekivan je nastavak finansiranja od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i od pretplata.

III Pomoć i podrška žrtvama kriminaliteta
1. Dalje razvijanje Službe za pomoć žrtvama kriminaliteta VDS info i podrška žrtvama i to kroz:
    a. Organizovanje odgovarajućih obuka:
           i. Treninga za novu grupu volontera i njihovo uključivanje u rad Službe (samofinansirajuća aktivnost)
          ii. Naprednih treninga za sadašnje volontere (traže se sredstva)
         iii. Treninga za koordinatorke za rad sa članovima porodica ubijenih i nastradalih (traže se sredstva)
    b. Praćenje i analizu rada Službe (samofinansirajuća aktivnost)
    c. Dalje razvijanje saradnje sa državnim organima i NVO značajnim za pomoć i podršku žrtvama (samofinansirajuća aktivnost)
    d. Razvijanje usluge pružanja psihološke i pravne pomoći žrtvama i članovima njihovih porodica (samofinansirajuća aktivnost)
    e. Razvijanje usluge pružanja podrške u postupcima medijacije između izvršioca i žrtve (samofinansirajuća aktivnost)
2. Pružanje podrške ženama u zatvoru – nastavak aktivnosti u okviru projekta Ljudska prava žena u zatvoru (Open Society Institute, Budapest), kao i
    novog projekta Zalaganje za implementaciju Bankoških pravila u zatvoru za žene i pritvoru u Srbiji, za koji je VDS konkurisalo kod Open Society
    Institute (očekuje se odluka o finansiranju):
    a. Emotivna podrška i praktična pomoć ženama u zatvoru i članovima njihovih porodica
    b. Pravna pomoć ženama u zatvoru
    c. Priprema za izlazak na slobodu i podrška nakon izlaska iz KPZ za žene
    d. Organizovanje različitih programa za osuđenice tokom boravka u zatvoru, koji bi trebalo da postanu sastavni deo njihovog tretmana
    e. Nastavak rada u okviru Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.

IV Zalaganje za promene zakona i prakse
1. Dalji rad na zalaganju za novi model zakonodavstva za žrtve i nastavak zalaganja za izmene zakona koji se tiču žrtava kriminaliteta.
2. Zalaganje za poboljšanje položaja žena u zatvoru i nivoa poštovanja njihovih prava (u okviru projekta Ljudska prava žena u zatvoru (Open Society Institute, Budapest), kao i novog projekta Zalaganje za implementaciju Bankoških pravila u zatvoru za žene i pritvoru u Srbiji, za koji je VDS konkurisalo kod Open Society Institute (očekuje se odluka o finansiranju).
3. Zalaganje za primenu Pravila UN za postupanje sa zatvorenicama i primenu nekustodijalnih mera prema ženama izvršiteljkama (Bankoška pravila) (u okviru projekta Zalaganje za implementaciju Bankoških pravila u zatvoru za žene i pritvoru u Srbiji, za koji je VDS konkurisalo kod Open Society Institute, očekuje se odluka o finansiranju, kao i u okviru Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture).
4. Nastavak kampanje Amnestija za žrtve nasilja i zalaganje za promenu sudske prakse vezano za nasilje u porodici.
5. Zalaganje za implementaciju preporuka razvijenih na osnovu istraživanja diskriminacije žena na tržištu rada u Srbiji (u saradnji sa UN Women).

V Zalaganje za podizanje društvene svesti o položaju žrtava, njihovim pravima i problemima
1. Obeležavanje Međunarodnog dana žrtava, 22. februara 2013. godine.
2. Obeležavanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.
3. Predstavljanje VDS i njegovih aktivnosti na Sajmu organizacija civilnog društva.
4. Istupanje članova i članica VDS u medijima u cilju podizanja svesti javnosti o žrtvama, njihovim potrebama, pravima i problemima.
5. Zalaganje za podizanje društvene svesti o položaju žena u zatvoru kroz organizovanje konferencija za štampu na kraju realizacije projekta Ljudska prava žena u zatvoru (Open Society Institute, Budapest), kao i kroz projekte Priprema za izlazak na slobodu i socijalna integracija osuđenica (BCIF) i Zalaganje za implementaciju Bankoških pravila u zatvoru za žene i pritvoru u Srbiji, za koji je VDS konkurisalo kod Open Society Institute (očekuje se odluka o finansiranju).

VI Razvoj viktimologije kao nauke i edukacija
1. Realizovanje specijalističkog kursa o rodno baziranom nasilju, koji je akreditovan od strane Ministarstva rada i socijalne politike RS
2. Realizovanje programa obuke „Identifikacija, pomoć i zaštita muških žrtava trgovine ljudima“, koji je akreditovan od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.
3. Realizovanje programa obuke za rad sa žrtvama nasilja, koji je 2012. godine akreditovan od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.
4. Organizovanje kurseva i treninga o nasilju u porodici, trgovini ljudima, podršci žrtvama i slično - za sudije, tužioce, policiju, NVO, psihologe, socijalne radnike i druge zainteresovane.
5. Razvijanje, akreditovanje i organizovanje novih kurseva za rad sa žrtvama i za istraživače.
6. Organizovanje redovne godišnje konferencije VDS.

VII Istraživanja
1. Developing alternative understandings of security and justice through restorative justice approaches in intercultural settings within democratic societies (ALTERNATIVE) – akciono istraživanje (nastavak aktivnosti u okviru potprojekta VDS).
2. Razvijanje metodologije monitoringa primene zakona i prakse u vezi sa nasiljem nad ženama u Srbiji (nastavak istraživanja, traže se sredstva)

VIII Istina i pomirenje
1. Developing alternative understandings of security and justice through restorative justice approaches in intercultural settings within democratic
    societies (ALTERNATIVE), Ključne aktivnosti:
    a. akciono istraživanje u kome će biti primenjen koncept Trećeg puta na interetničke sukobe u Srbiji
    b. nastavak rada na razvoju modela istine i pomirenja u Srbiji i podizanju svesti javnosti
    c. Promocija Asocijacije i ideje Trećeg puta u regionu, zemlji i svetu.
2. Koordinacija daljeg razvoja Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje.
3. Zalaganje za unapređenje zaštite prava žrtava rata.

 
Program rada Viktimološkog društva Srbije
u 2012. godini

U toku 2012. godine planiran je nastavak i dalji razvoj rada na aktivnostima kojima se VDS bavilo do sada, kao i otpočinjanje i iniciranje novih aktivnosti. U tom smislu planirane aktivnosti u 2012.godini su:

I Opšte
1. Redovno obaveštavanje članova putem VDS info
2. Redovno ažuriranje web site-a
3. Nastavak uključivanja stručnjaka i mladih ljudi u članstvo i aktivnosti VDS i razvoj čvršće profesionalne saradnje među članovima VDS
4. Obeležavanje Međunarodnog dana žrtava – 22. februar, 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i rad na iniciranju obeležavanja dana sećanja na stradanje žrtava u ratovima
5. Dalje razvijanje saradnje sa vladinim i nevladinim organizacijama u zemlji i međunarodne saradnje
6. Razvoj saradnje sa domaćim i stranim fakultetima i drugim institucijama/organizacijama u organizovanju studentske prakse na osnovnim i master studijama, istraživačkih boravaka za doktorante, kao i drugih programa istraživačke i praktične obuke.
7. Dalje razvijanje organizacione i kadrovske strukture VDS
8. Nastavak uključivanja mladih talentovanih ljudi i traženje načina da se na dugoročnijoj osnovi angažuju u VDS
9. Promocija i širenje mogućnosti za volonterski rad
10. Traženje sredstava za projekte i dalje razvijanje strategije dugoročnijeg i stabilnijeg finansiranja
11. Rad na boljem javnom predstavljanju VDS kroz unapređenje saradnje sa medijima, i unapređenje postojećih i razvoj novih internet prezentacija.

II Izdavačka delatnost
1. Časopis Temida
    a. Dalje unapređenje kvaliteta časopisa, posebno u smislu daljeg napredovanja u kategorizaciji Ministarstva prosvete i nauke, i konkurisanja za stavljanje na SSCI listu.
    b. Očekivan je nastavak finansiranja od strane Ministarstva prosvete i nauke i od pretplata.
    c. Za finansiranje dva broja časopisa Temida deo sredstava će se obezbediti iz projekata: objavljivanje radova sa Druge godišnje konferencije VDS (Fond za otovoreno društvo) i objavljivanje rezultata rada na projektu Ljudska prava žena u zatvoru (Open Society Institute Budapest)
2. Knjige:
    a. Objavljivanje knjige Diskriminacija žena na tržištu rada u Srbiji, u kojoj će biti predstavljeni rezultati istraživanja sprovedenog u okviru projekta Mapiranje obima i karakteristika rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada i odgovora društva na nju. Za objavljivanje knjige će se naknadno tražiti sredstva od UN Women.

III Pomoć i podrška žrtvama kriminaliteta
1. Dalje razvijanje Službe za pomoć žrtvama kriminaliteta VDS info i podrška žrtvama i to kroz:
    a. Organizovanje odgovarajućih obuka:
          i. Treninga za novu grupu volontera i njihovo uključivanje u rad Službe (samofinansirajuća aktivnost)
         ii. Naprednih treninga za sadašnje volontere (traže se sredstva)
        iii. Treninga za koordinatorke za rad sa članovima porodica ubijenih i nastradalih (traže se sredstva)
    b. Praćenje i analizu rada Službe (samofinansirajuća aktivnost)
    c. Dalje razvijanje saradnje sa državnim organima i NVO značajnim za pomoć i podršku žrtvama (samofinansirajuća aktivnost)
    d. Razvijanje usluge pružanja psihološke pomoći žrtvama i članovima njihovih porodica (samofinansirajuća aktivnost)
    e. Razvijanje usluge pružanja podrške u postupcima medijacije između izvršioca i žrtve (samofinansirajuća aktivnost)
2. Pružanje podrške ženama u zatvoru – nastavak aktivnosti u okviru projekta Ljudska prava žena u zatvoru (Open Society Institute, Budapest)
    a. Emotivna podrška i praktična pomoć ženama u zatvoru i članovima njihovih porodica
    b. Pravna pomoć ženama u zatvoru

IV Zalaganje za promene zakona i prakse
1. Dalji rad na zalaganju za novi model zakonodavstva za žrtve i nastavak zalaganja za izmene zakona koji se tiču žrtava kriminaliteta.
2. Zalaganje za poboljšanje položaja žena u zatvoru i nivoa poštovanja njihovih prava.

V Zalaganje za podizanje društvene svesti o položaju žrtava, njihovim pravima i problemima
1. Obeležavanje Međunarodnog dana žrtava, 22. februara 2012. godine.
2. Predstavljanje VDS i njegovih aktivnosti na Sajmu organizacija civilnog društva.
3. Istupanje članova i članica VDS u medijima u cilju podizanja svesti javnosti o žrtvama, njihovim potrebama, pravima i problemima.
4. Zalaganje za podizanje društvene svesti o položaju žena u zatvoru kroz organizovanje konferencija za štampu u okviru projekta Ljudska prava žena u zatvoru (Open Society Institute, Budapest)

VI Razvoj viktimologije kao nauke i edukacija
1. Realizovanje specijalističkog kursa o rodno baziranom nasilju, koji je akreditovan od strane Ministarstva rada i socijalne politike RS
2. Realizovanje programa obuke „Identifikacija, pomoć i zaštita muških žrtava trgovine ljudima“, koji je akreditovan od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.
3. Realizovanje treninga o mobingu, zakonskoj regulativi i mogućnostima primene medijacije, kao i bazične obuke za posrednike u slučajevima mobinga.
4. Organizovanje kurseva i treninga o nasilju u porodici, trgovini ljudima, podršci žrtvama i slično - za sudije, tužioce, policiju, NVO, psihologe, socijalne radnike i druge zainteresovane.
5. Razvijanje, akreditovanje i organizovanje novih kurseva za rad sa žrtvama i za istraživače.
6. Razvijanje specijalističkog kursa za zaposlene u KPZ za žene o rodno baziranim nasilju u okviru projekta Ljudska prava žena u zatvoru (Open Society Institute, Budapest)
7. Razvijanje programa radionica za žene u zatvoru u okviru projekta Ljudska prava žena u zatvoru (Open Society Institute, Budapest).
8. Pravljenje bibliografije radova iz oblasti viktimologije.
9. Organizovanje redovne godišnje konferencije VDS.

VII Istraživanja
1. Istraživanje uslova u KPZ za žene i niovu poštovanja prava osuđenica u okviru projekta Ljudska prava žena u zatvoru (Open Society Institute, Budapest)
2. Mapiranje obima i karakteristika rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada i odgovora društva na nju (UN Women) (nastavak projekta)
3. Nastavak aktivnosti na partnerskom projektu Ka sveobuhvatnom sistemu za suzbijanje nasilja nad ženama u AP Vojvodini (sa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost, NVO EHO i AŽC i Centrom za socijalni rad Sombor)
4. Developing alternative understandings of security and justice through restorative justice approaches in intercultural settings within democratic societies (ALTERNATIVE), zajednički projekat, koji će Viktimološko društvo Srbije realizovati u saradnji sa sledećim partnerima: Katholieke Universiteit Leuven (Belgija), Norwegian Social Research (Norveška), Institute for the Sociology of Law and Criminology (Austrija), European Forum for Restorative Justice, Foresee Research Group (Mađarska), University of Ulster (Severna Irska). Projekat finansira EU kroz Program FP7 – akciono istraživanje
5. Suočavanje s prošlošću i izgradnja mira na Zapadnom Balkanu – follow-up (traže se sredstva)
6. Razvijanje metodologije monitoringa primene zakona i prakse u vezi sa nasiljem nad ženama u Srbiji (nastavak istraživanja, traže se sredstva)

VIII Istina i pomirenje
1. Developing alternative understandings of security and justice through restorative justice approaches in intercultural settings within democratic societies (ALTERNATIVE), zajednički projekat, koji će Viktimološko društvo Srbije realizovati u saradnji sa sledećim partnerima: Katholieke Universiteit Leuven (Belgija), Norwegian Social Research (Norveška), Institute for the Sociology of Law and Criminology (Austrija), European Forum for Restorative Justice, Foresee Research Group (Mađarska), University of Ulster (Severna Irska). Projekat finansira EU kroz Program FP7. Ključne aktivnosti:
    a. akciono istraživanje u kome će biti primenjen koncept Trećeg puta na interetničke sukobe u Srbiji
    b. nastavak rada na razvoju modela istine i pomirenja u Srbiji i podizanju svesti javnosti
    c. Promocija Asocijacije i ideje Trećeg puta u regionu, zemlji i svetu.
2. Koordinacija daljeg razvoja Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje.
3. Pravljenje i administriranje internet prezetacije Asocijacije.
4. Zalaganje za unapređenje zaštite prava žrtava rata.
5. Razvijanje i organizovanje treninga i kurseva, kao i letnjeg kampa za mlade o istini i pomirenju (traže se sredstva).

Program rada Viktimološkog društva Srbije
u 2011. godini

U toku 2011. godine planiran je nastavak i dalji razvoj rada na aktivnostima kojima se VDS bavilo do sada, kao i iniciranje novih aktivnosti. U tom smislu planirane aktivnosti u 2011.godini su:

I Opšte
1. Redovno obaveštavanje članova putem VDS info
2. Redovno ažuriranje web site-a
3. Nastavak uključivanja stručnjaka i mladih ljudi u članstvo i aktivnosti VDS i razvoj čvršće profesionalne saradnje među članovima VDS
4. Obeležavanje Međunarodnog dana žrtava – 22. februar, 10 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i dana sećanja na stradanje žrtava u ratovima 1990-tih.
5. Dalje razvijanje saradnje sa vladinim i nevladinim organizacijama u zemlji i međunarodne saradnje
6. Razvoj saradnje sa domaćim i stranim fakultetima i organizacijama u organizovanju studentske prakse na osnovnim i master studijama, kao i drugih programa istraživačke i praktične obuke.
7. Dalje razvijanje organizacione i kadrovske strukture VDS.
8. Nastavak uključivanja mladih talentovanih ljudi i traženje načina da se na dugoročnijoj osnovi angažuju u VDS.
9. Promocija i širenje mogućnosti za volonterski rad
10. Traženje sredstava za projekte i razvijaje strategije dugoročnijeg i stabilnijeg finansiranja
11. Rad na boljem javnom predstavljanju VDS

II Izdavačka delatnost
1. Časopis Temida - očekivan nastavak finansiranja od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj RS; unapređenje kategorizacije
2. Knjiga Prava žrtava i EU: izazovi pružanja pomoći žrtvama kriminaliteta – radovi izloženi tokom Prve godišnje konferencije VDS održane 11. i 12. novembra 2010. godine u Beogradu (Fond za otvoreno društvo)

III Pomoć i podrška žrtvama kriminaliteta
1. Dalje razvijanje Službe za pomoć žrtvama kriminaliteta VDS info i podrška žrtvama (traže se sredstva)
2. Nastavak podrške osnivanju lokalnih službi za žrtve u Srbiji, van Beograda (traže se sredstva)
3. Razvoj službe za pomoć žrtvama na sudu (traže se sredstva)
4. Organizovanje treninga za novu grupu volontera i njihovo uključivanje u rad Službe (samofinansiranje)
5. Organizovanje naprednih treninga za sadašnje volontere (traže se sredstva)
6. Praćenje i analiza rada Službe
7. Razvoj podrške deci žrtvama kriminaliteta (traže se sredstva)
8. Dalje razvijanje saradnje sa državnim organima i NVO značajnim za pomoć i podršku žrtvama
9. Podrška ženama žrtvama u zatvoru (traže se sredstva)

IV Zalaganje za promene zakona
1. Pisanje predloga novog modela zakonodavstva za žrtve i nastavak zalaganja za izmene zakona koji se tiču žrtava kriminaliteta a na osnovu predloga i zaključaka Prve godisnje konferencije Viktimološkog društva Srbije Prava žrtava i EU: izazovi pružanja pomoći žrtvama.

V Zalaganje za podizanje društvene svesti o položaju žrtava, njihovim pravima i problemima
1. Zalaganja za podizanje svesti stručnjaka, građana i medija o restorativnoj pravdi i pravima žrtava – dalja distribucija brošura o restorativnoj pravdi, analiza odgovora dobijenih u anketi o restorativnoj pravdi i pravima žrtava.

VI Razvoj viktimologije kao nauke i edukacija
1. Realizovanje specijalističkog kursa o rodno baziranom nasilju, koji je akreditovan od strane Ministarstva rada i socijalne politike RS
2. Realizovanje programa obuke „Identifikacija, pomoć i zaštita muških žrtava trgovine ljudima“, koji je akreditovan od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.
3. Realizovanje treninga o mobingu, zakonskoj regulativi i mogućnostima primene medijacije
4. Organizovanje kurseva i treninga o nasilju u porodici, trgovini ljudima, podršci žrtvama i slično - za sudije, tužioce, policiju, NVO, psihologe, socijalne radnike i druge zainteresovane.
5. Razvijanje, akreditovanje i organizovanje novih kurseva
6. Radionice o sekualnom i rodno zasnovanom nasilju za relevantne institucije i organizacije na lokalnom nivou (konkurisano kod UNDP)
7. Pravljenje bibliografije radova iz oblasti viktimologije (traže se sredstva)
8. Organizovanje redovne godišnje konferencije VDS

VII Istraživanja
1. Istraživanje trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije (nastavak projektnih aktivnosti)
2. Nastavak aktivnosti na partnerskom projektu Ka sveobuhvatnom sistemu za suzbijanje nasilja nad ženama u AP Vojvodini (sa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost, NVO EHO i AŽC i Centrom za socijalni rad Sombor)
3. Intensifying anti-corruption policy in Serbia by furthering law enforcement transparency and evidence based policy making (nastavak projekta)
4. Suočavanje s prošlošću i izgradnja mira na Zapadnom Balkanu (nastavak projektnih aktivnosti)
5. Nastavak istraživanja stavova studenata (traže se sredstva)

VIII Istina i pomirenje
1. Nastavak rada na traganju za modelom istine i pomirenja u Srbiji i podizanju svesti javnosti (traže se sredstva)
2. Koordinacija daljeg razvoja Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje
3. Promocija Asocijacije u regionu, zemlji i svetu (traže se sredstva)
4. Jačanje kapaciteta organizacija žrtava rata i zalaganje za unapređenje zaštite prava žrtava rata (traže se sredstva)
5. Pravljenje i administriranje web site Asocijacije (traže se sredstva)
6. Razvijanje i organizovanje treninga i kurseva, kao i letnjeg kampa za mlade o istini i pomirenju (traže se sredstva)

Program rada Viktimološkog društva Srbije
u 2010. godini

U toku 2010. godine planiran je nastavak i dalji razvoj rada na aktivnostima kojima se VDS bavilo do sada, kao i iniciranje novih aktivnosti. U tom smislu planirane aktivnosti u 2010.godini su:

I Opšte
1. Redovno obaveštavanje članova putem VDS info
2. Redovno ažuriranje web site-a
3. Organizovanje seminara, tribina, okruglih stolova itd.
4. Nastavak uključivanja stručnjaka i mladih ljudi u članstvo i aktivnosti VDS
5. Obeležavanje Međunarodnog dana žrtava – 22. februar
6. Dalje razvijanje saradnje sa vladinim i nevladinim organizacijama u zemlji i međunarodne saradnje
7. Dalje razvijanje organizacione i kadrovske strukture VDS
8. Traženje sredstava za projekte i za dugoročnije i stabilnije finansiranje

II Izdavačka delatnost
1. Časopis Temida (očekivan nastavak finansiranja od strane Ministarstva nauke).
2. Knjiga Pravna zaštita žrtava kriminaliteta u Srbiji – radovi bazirani na izlaganjima na Konferenciji 24. novembra 2007. kao i na istraživanju zakonodavstva za žrtve u Srbiji koje je realizovano 2008. godine u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji (traže se sredstva)
3. Istraživački izvešaj Praćenje mehanizma upućivanja i sistema zaštite žena žrtava trgovine ljudima u Srbiji, UNDP/EU
4. Istraživački izveštaj o nasilju u porodici u Vojvodini (štampa Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova)

III Pomoć i podrška žrtvama kriminaliteta
1. Dalje razvijanje Službe za pomoć žrtvama kriminaliteta VDS info i podrška žrtvama (traže se sredstva)
2. Nastavak podrške osnivanju lokalnih službi za žrtve u Srbiji, van Beograda (traže se sredstva)
3. Razvoj službe za pomoć žrtvama na sudu (traže se sredstva)
4. Organizovanje treninga za novu grupu volontera i njihovo uključivanje u rad Službe (samofinansiranje)
5. Organizovanje naprednih treninga za sadašnje volontere (traže se sredstva)
6. Praćenje i analiza rada Službe
7. Razvoj podrške deci žrtvama kriminaliteta (traže se sredstva)
8. Dalje razvijanje saradnje sa državnim organima i NVO značajnim za pomoć i podršku žrtvama
9. Podrška ženama žrtvama u zatvoru (trže se sredstva)

IV Zalaganje za promene zakona
1. Pisanje predloga novog modela zakonodavstva za žrtve i nastavak zalaganja za izmene zakona koji se tiču žrtava kriminaliteta a na osnovu predloga koji su rezultat analize usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima i njegove primene u praksi.

V Zalaganje za podizanje društvene svesti o položaju žrtava, njihovim pravima i problemima
1. Unapređenje zaštite prava žrtava diskriminacije i podizanje svesti javnosti i potencijalnih žrtava (traže se sredstva, konkurisano kod UNDP i Ministarstvo rada i socijalne politike)
2. Zalaganja za podizanje svesti stručnjaka, građana i medija o restorativnoj pravdi i pravima žrtava – dalja distribucija brošura o restorativnoj pravdi, analiza odgovora dobijenih u anketi o restorativnoj pravdi i pravima žrtava.
3. Zalaganje za podizanje svesti stručnjaka i javnosti o trgovini muškarcima, pre svega u Srbiji i na Balkanu ali i šire, i to kroz distribuciju istraživačkog izveštaja u kome su prezentovani rezultati istraživanja o muškarcima kao žrtvama trgovine ljudima u Srbiji; potom kroz prezentaciju rezultata istraživanja na konferencijama, u stručnim radovima, kroz medijska istupanja i slično.

VI Razvoj viktimologije kao nauke i edukacija
1. Pravljenje bibliografije radova iz oblasti viktimologije (traže se sredstva)
2. Biblioteka VDS (samofinansiranje i pokloni)
3. Realizovanje specijalističkog kursa o rodno baziranom nasilju (program akreditovan od strane Ministarstva rada i socijalne politike)
4. Po potrebi organizovanje kurseva i treninga o nasilju u porodici, trgovini ljudima, podršci žrtvama, istini i pomirenju i sl.- za sudije, tužioce, NVO, psihologe, socijalne radnike i druge zainteresovane.
5. Kurs za službenike policije o tehnikama rada sa žrtvama i pružanja podrške (traže se sredstva)
6. Realizovanje specijalističkog kursa o trgovini muškarcima, koji je razvijen u okviru projekta o trgovini muškarcima u Srbiji (traže se sredstva)

VII Istraživanja
1. Istraživanje nasilja u porodici u Srbiji, van Vojvodine (traže se sredstva)
2. Istraživanje trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije (konkurisano kod EU, partnerski sa Univerzitetom iz Tilburga, Holandija)
3. Victims in Europe, istraživanje implementacije okvirne odluke EU o položaju žrtava u zemljama članicama (nastavak iz 2008/09 godine) - volonterski
4. Nastavak istraživanja stavova studenata (traže se sredstva)

VIII Istina i pomirenje
1. Nastavak rada na traganju za modelom istine i pomirenja u Srbiji i podizanju svesti javnosti (traže se sredstva)
2. Koordinacija daljeg razvoja Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje
3. Promocija Asocijacije u regionu, zemlji i svetu (traže se sredstva, konkurisano kod Fonda za otvoreno društvo)
4. Jačanje kapaciteta organizacija žrtava rata i zalaganje za unapređenje zaštite prava žrtava rata (traže se sredstva, konkurisano kod Fonda za otvoreno društvo i European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR))
5. Pravljenje i administriranje web site Asocijacije (traže se sredstva)
6. Razvijanje i organizovanje treninga i kurseva o istini i pomirenju (traže se sredstva)

Program rada Viktimološkog društva Srbije
u 2008. godini

U toku 2008. godine planiran je nastavak i dalji razvoj rada na aktivnostima kojima se VDS bavilo do sada, kao i iniciranje novih aktivnosti. U tom smislu planirane aktivnosti u 2008.godini su:

I Opšte
1. Redovno obaveštavanje članova putem VDS info
2. Redovno ažuriranje web site-a
3. Organizovanje seminara, tribina, okruglih stolova itd.
4. Nastavak uključivanja stručnjaka i mladih ljudi u članstvo i aktivnosti VDS
5. Obeležavanje Međunarodnog dana žrtava – 22. februar
6. Dalje razvijanje saradnje sa vladinim i nevladinim organizacijama u zemlji i međunarodne saradnje

II Izdavačka delatnost
1. Časopis Temida (očekivan nastavak finansiranja od strane Ministarstva nauke).
2. Knjiga Pravna zaštita žrtava kriminaliteta u Srbiji – radovi bazirani na izlaganjima na Konferenciji 24.novembra 2007. (traže se sredstva)
3. Knjiga Asocijacija Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje, kao rezultat rada na projektu Razvoj Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje (traže se sredstva).
4. Informativne brošure o Asocijaciji (traže se sredstva)

III Pomoć i podrška žrtvama kriminaliteta
1. Dalje razvijanje Službe za pomoć žrtvama kriminaliteta VDS info i podrška žrtvama (traže se sredstva)
2. Podrška razvoju službi za žrtve u Velikoj Plani i Nišu (traže se sredstva)
3. Nastavak podrške osnivanju lokalnih službi za žrtve u Srbiji, van Beograda (traže se sredstva)
4. Razvoj službe za pomoć žrtvama na sudu (traže se sredstva)
5. Organizovanje treninga za četvrtu grupu volontera i njihovo uključivanje u rad Službe (samofinansiranje)
6. Organizovanje naprednih treninga za sadašnje volontere (traže se sredstva)
7. Praćenje i analiza rada Službe (samofinansiranje)
8. Razvoj podrške deci žrtvama kriminaliteta (traže se sredstva)
9. Dalje razvijanje saradnje sa državnim organima i NVO značajnim za pomoć i podršku žrtvama
10. Podrška ženama žrtvama u zatvoru (Spport and advocacy for women in prison, konkurisano kod Open society Institute)

Konferencije
1. Organizacija skupštine i konferencije Evropske pomoći žrtvama koja će se 2008. godine održati u Beogradu (finansira se delom preko kotizacija, traže se sponzori)
2. Konferencija o restorativnoj pravdi i konfliktima (finansira Univerzitet Leuven, Belgija, traže se dodatna sredstva).

IV Zalaganje za promene zakona
1. Nastavak zalaganja za izmene zakona koji se tiču žrtava kriminaliteta

V Zalaganje za podizanje društvene svesti o položaju žrtava, njihovim pravima i problemima
1. Zalaganja za podizanje svesti stručnjaka, građana i medija o restorativnoj pravdi i pravima žrtava

VI Razvoj viktimologije kao nauke i edukacija
1. Pravljenje bibliografije radova iz oblasti viktimologije (traže se sredstva)
2. Biblioteka VDS (samofinansiranje i pokloni)
3. Kurs za socijalne radnike o rodno baziranom nasilju (konkurisano kod Ministarstva za socijalna pitanja za akreditaciju-realizaciju)
4. Trening za praćenje suđenja u vezi trgovine ljudima (konkurisano kod OEBS)
5. Po potrebi organizovanje kurseva i treninga o nasilju u porodici, trgovini ljudima, podršci žrtvama, istini i pomirenju i sl.- za sudije, tužioce, NVO, psihologe, socijalne radnike i druge zainteresovane.

VII Istina i pomirenje
1. Nastavak rada na traganju za modelom istine i pomirenja u Srbiji kroz projekat Razvoj Asocijacije Zajednička akcija za istinu i pomirenje i povećanje vidljivosti ideje Trećeg puta (traže se sredstva)
2. Koordinacija daljeg razvoja Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje uz fokusiranje na jačanje kapaciteta organizacija žrtava rata (konkurisano kod Instituta održivih zajednica).
3. Obeležavanje 10.juna, Dana osnivanja Asocijacije
4. Ustanovljavanje nagrade Treći put za doprinos razvoju trećeg puta ka istini i pomirenju (traže se sredstva)
5. Promocija Asocijacije u regionu (traže se sredstva)
6. Pravljenje i administriranje web site Asocijacije (traže se sredstva)

VIII Istraživanja
1. Research on male victims of human trafficking (Istraživanje trgovine muškarcima) (finansira US Federal Fund - SF-424A)
2. MICROCOM A Micro level analysis of violent conflict (Analiza nasilnih konflikata na mikro nivou), saradnja sa FAFO Institutom, Oslo, Norveška (EU - FP6).
3. Promocija i podsticanje istraživanja o žrtvama kriminaliteta - nastavak, (biće konkurisano kod Ministarstva nauke)
4. Istraživanje uslova u ženskom zatvoru (Support and advocacy for women in prison, konkurisano kod Open Society Institute).

Program rada Viktimološkog društva Srbije
u 2007. godini

U toku 2007. godine planiran je nastavak i dalji razvoj rada na aktivnostima kojima se VDS bavilo do sada, kao i iniciranje novih aktivnosti. U tom smislu planirane aktivnosti u 2007.godini su:

I Opšte
1. Redovno obaveštavanje članova putem VDS info
2. Redovno ažuriranje web site-a
3. Organizovanje seminara, tribina, okruglih stolova itd
4. Dalje razvijanje saradnje sa vladinim i nevladinim organizacijama u zemlji i međunarodne saradnje
5. Nastavak uključivanja stručnjaka iz oblasti zaštite prava žrtava i mladih ljudi u članstvo i aktivnosti VDS
6. Obeležavanje Međunarodnog dana žrtava – 22. februar
7. Obeležavanje 10 godina postojanja VDS (traže se sredstva).

II Izdavačka delatnost
1. Časopis Temida, sa temama brojeva u 2007: Restorativna pravda i prava žrtve, Podrška i pomoć žrtvama, Mentalni poremećaji i viktimizacija i Žrtve uznemiravanja (finansiraju Fond za otvoreno društvo i EAR, konkurisano kod Ministarstva nauke).
2. Knjiga Asocijacija Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje, kao rezultat rada na projektu Razvoj Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje (delimično finansira Fond za otvoreno društvo, traže se sredstva).
3. Informativne brošure o Asocijaciji (traže se sredstva)
4. Publikacija o aktivnostima VDS, povodom završetka rada na projektu Razvoj službi za žrtve u Srbiji i 10 godina postojanja VDS (finansira EAR)
5. Informativne brošure i posteri Službe VDS info i podrška žrtvama (finansira EAR)
6. Direktorijum službi za pomoć žrtvama u Srbiji (EAR)
7. Direktorijum službi za decu, Rome i invalidne osobe u Beogradu (EAR)

III Pomoć i podrška žrtvama kriminaliteta
1. Dalje razvijanje Službe za pomoć žrtvama kriminaliteta VDS info i podrška žrtvama
1. Razvoj službe za pomoć žrtvama na sudu (delimičnoEAR)
2. .Organizovanje treninga za četvrtu grupu volontera i njihovo uključivanje u rad Službe (EAR)
4. Podrška osnivanju lokalnih službi za žrtve u Srbiji, van Beograda (EAR)
3. Dalje razvijanje saradnje sa državnim organima i NVO značajnim za pomoć i podršku žrtvama
4. Praćenje i analiza rada Službe (EAR)
5. Razvoj podrške deci žrtvama kriminaliteta (traže se sredstva)
2. Učešće na Godišnjoj skupštini i konferenciji Evropskog foruma službi za žrtve u Mađarskoj, maj 2007
3. Traženje sredstava i početak rada na organizaciji skupštine i konferencije Evropskog foruma službi za žrtve koja će se 2008. godine održati u Beogradu

IV Zalaganje za promene zakona
1. Nastavak zalaganja za izmene zakona koji se tiču žrtava kriminaliteta, i to, pre svega, Zakona o javnom redu i miru, Zakona o kretanju i boravku stranaca i Krivičnog zakonika 

V Razvoj viktimologije kao nauke i edukacija
1. Pravljenje bibliografije radova iz oblasti viktimologije (traže se sredstva)
2. Biblioteka VDS (samofinansiranje i pokloni)
3. Seminari o nasilju u porodici, trgovini ljudima, položaju oštećenih, mobingu i istini i pomirenju - za sudije, tužioce, NVO, psihologe, socijalne radnike itd.(u okviru programa Pravosudnog centra za obuku sudija i tužilaca, za ostalo se traže sredstva)

VI Istina i pomirenje
1.Nastavak rada na traganju za modelom istine i pomirenja u Srbiji kroz projekat Razvoj Asocijacije Zajednička akcija za istinu i pomirenje i povećanje vidljivosti ideje Trećeg puta, finansira Fond za otvoreno društvo.
2..Koordinacija daljeg razvoja Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje (traže se sredstva)
3.Obeležavanje 10.juna, Dana osnivanja Asocijacije
4.Ustanovljavanje nagrade Treći put za doprinos razvoju trećeg puta ka istini i pomirenju (traže se sredstva)
5.Pravljenje i administriranje web site Asocijacije (traže se sredstva)

VII Istraživanja
1. Istraživanje i konferencija o restorativnoj pravdi i konfliktima, finansira Univerzitet Leuven (Belgija).
2. Promocija i podsticanje istraživanja o žrtvama kriminaliteta, konkurisano kod Ministarstva nauke i zaštite životne sredine RS.
3. Research on male victims of human trafficking, konkurisano kod US Federal Fund - SF-424A.
4. Development of effective and suitable anti-trafficking and illegal migration policy in Serbia, konkurisano kod EuropeAid.
5. Domestic violence in Serbia: advocacy for changes of legislation and practice, konkurisano kod Institut za održive zajednice/The Institute for Sustainable Communities.
6. Monitoring položaja žrtve u krivičnom postupku i zalaganje za poboljšanje položaja žrtve u praksi, posebno žrtava trgovine ljudima i nasilja u porodici (traže se sredstva)

Program rada Viktimološkog društva Srbije
u 2006. godini

U toku 2006. godine planiran je nastavak i dalji razvoj rada na aktivnostima kojima se VDS bavilo do sada, kao i iniciranje novih aktivnosti. U tom smislu planirane aktivnosti u 2006.godini su:

1) Redovno obaveštavanje članova putem VDS info.
2) Redovno ažuriranje web site-a.
3) Organizovanje seminara, tribina, okruglih stolova itd.
4) Dalje razvijanje saradnje sa vladinim i nevladinim organizacijama u zemlji i međunarodne saradnje.
5) Nastavak uključivanja stručnjaka iz oblasti zaštite prava žrtava i mladih ljudi u članstvo i aktivnosti VDS, posebno u rad službe VDS info i podrška žrtvama, aktivnosti u vezi istine i pomirenja i istraživanja i edukaciju.
6) Izdavačka delatnost:
a. Časopis Temida, sa temama brojeva u 2006: Alternativne sankcije i prava žrtve, Institucije i žrtve, Zdravlje i žrtve, i Viktimizacija u školi i na radu.
b. Pojmovnik istine i pomirenja i publikacija Aktivnosti članova Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje, kao rezultat projekta Dalji razvoj Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje.
c. Knjiga čiji radni naslov bi bio Ko su ljudi koji su vršili ratne zločine i ko su njihove žrtve?
7) Nastavak zalaganja za izmene zakona koji se tiču žrtava kriminaliteta, i to, pre svega, Zakona o javnom redu i miru, Zakona o kretanju i boravku stranaca i Zakona o krivičnom postupku.
8) Rad na povećanju vidljivosti žrtava kriminaliteta i podizanju ukupne svesti javnosti i stručnjaka o žrtvama kriminaliteta i njihovim pravima kroz sledeće konkretne aktivnosti:
a. Organizovanje konferencije za štampu povodom Međunarodnog dana žrtava, 22. februar 2006 godine.
b. Izradu postera, brošura i drugih informativnih i promotivnih materijala za decu i mlade.
c. Povećanje svesti javnosti i profesionalaca o restorativnoj pravdi i žrtvama – tribine u gradovima u Srbiji.
d. Gostovanje u medijima.
9) Dalje razvijanje službe za pomoć žrtvama kriminaliteta VDS info i podrška žrtvama kroz:
a. Organizovanje treninga za treću grupu volontera i njihovo uključivanje u rad službe.
b. Dalje razvijanje saradnje sa državnim organima i NVO značajnim za pomoć i podršku žrtvama.
c. Dalje razvijanje sistema beleženja i obrade podataka Službe.
d. Trening koordinatora VDS za rad sa decom žrtvama, od strane Službe za žrtve iz Holandije.
e. Razvoj službe za podršku deci žrtvama (traže se sredstva, konkurisano kod Save the children).
f. Dalji razvoj podrške ženama žrtvama u zatvoru i podrške drugim marginalnim grupama (traže se sredstva, konkurisano kopd CNPS).
g. Direktorijum službi za pomoć žrtvama u Srbiji (traže se sredstva).
h. Iniciranje osnivanja službi za pomoć žrtvama u drugim gradovima u Srbiji.
i. Razvoj službe za podršku svedocima (traže se sredstva).
10) Nastavak rada na traganju za modelom istine i pomirenja u Srbiji kroz projekat Od sećanja na prošlost ka pozitivnoj budućnosti – Dalji razvoj Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje:
a. Koordinacija daljeg razvija Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje.
b. Edukativne radionice o istini i pomirenju za članove Asocijacije.
c. Istraživanje spremnosti građana na prihvatanje istine i pomirenje.
d. Istraživanje profila izvršilaca i žrtava ratnih zločina (traže se sredstva).
e. Obeležavanje 10.juna, dana osnivanja Asocijacije.
f. Ustanovljavanje nagrade Treći put za doprinos razvoju trećeg puta ka istini i pomirenju (traže se sredstva).
g. Pravljenje i administriranje web site Asocijacije (traže se sredstva).
11) Specijalistički kurs za socijalne radnike i druge osobe koje pružaju pomoć žrtvama uopšte, posebno žrtvama trgovine ljudima, na osnovu programa i priručnika izrađenih u 2005. godini (traže se sredstva).
12) Istraživanje i pravljenje bibliografije radova iz oblasti rodnih i ženskih studija za period 2000-2005.
13) Pravljenje bibliografije radova iz oblasti viktimologije.
14) Učestvovanje u procesu izrade Nacionalnog plana akcije za žene kojim koordinira Savet za ravnopravnost polova Vlade RS, i to u radnoj grupi koja se bavi problemom nasilja nad ženama.
15) Razvoj VDS centra za istraživanje i edukaciju (traže se sredstva, konkurisano sa dva projekta u okviru F6 programa EU).
16) Monitoring položaja žrtve u krivičnom postupku i zalaganje za poboljšanje položaja žrtve u praksi, posebno žrtava trgovine ljudima i nasilja u porodici (traže se sredstva).
17) Učešće na godišnjoj skupštini i konferenciji Evropskog foruma službi za žrtve u Slovačkoj, u maju 2006 godine.
18) Učešće na Simpozijumu Svetskog viktimološkog društva, Orlando, SAD, avgust 2006. godine.
19) Druge aktivnosti u vezi sa pravima žrtava.

Program rada Viktimološkog društva Srbije
u 2004. godini

U toku 2004. godine planiran je nastavak rada na aktivnostima iz oblasti u kojima se VDS bavilo tokom 2003, godine i to posebno: 
 

 1. Izdavačka delatnost (časopis Temida, knjiga Trgovina ljudima u Srbiji na srpskom i engleskom jeziku, informativne brošure za žrtve, Izveštaj Koji model istine i poverenja/pomirenja je potreban Srbiji);
 2. Istraživanje (Rehabilitacija žena žrtava trgovine ljudima, u saradnji sa FAFO institutom iz Osla, Norveška);
 3. Zalaganje za predlog izmena zakona koji se tiču žrtava kriminaliteta i zalaganje za njihovo usvajanje (Zakon o krivičnom postupku, Porodični zakon, Zakon o prekršajima, Zakon o javnom redu i miru, Zakon o kretanju i boravku stranaca);
 4. Monitoring položaja žrtve u krivičnom postupku i zalaganje za poboljšanje položaja žrtve u praksi, posebno u vezi sa žrtvama trgovine ljudima i nasilja u porodici;
 5. Podizanje svesti javnosti i stručnjaka o žrtvama kriminaliteta i njihovim pravima;
 6. Dalje razvijanje službe za pomoć žrtvama kriminaliteta VDS info i podrška žrtvama, koje uključuje organizovanje treninga za volontere, konačno struktuiranje službe i uključivanje volontera u njen rad, obuku advokata, sudija, tužilaca i policije, promociju službe na nivou lokalne zajednice u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji, i sl.;
 7. Nastavak rada na traganju za modelom istine i pomirenja u Srbiji kroz projekat Od sećanja na prošlost ka pozitivnoj budućnosti (organizovanje drugog ciklusa razgovora u gradovima u Srbiji, pisanje i štampanje izveštaja, stvaranje mreže organizacija i pojedinaca koji rade na istini i pomirenju u Srbiji i sl.);
 8. Organizovanje Prvog nacionalnog simpozijuma VDS sa medjunarodnim učešćem;
 9. Organizovanje seminara, tribina, okruglih stolova itd;
 10. Druge aktivnosti u vezi sa pravima žrtava;
 11. Dalje razvijanje saradnje sa vladinim i nevladinim organizacijama u zemlji i međunarodne saradnje.

Tokom 2004. godine planiramo dalje uključivanje mladih ljudi u članstvo i aktivnosti VDS, posebno u rad službe VDS info i podrška žrtvama, u monitoring sudjenja i u aktivnosti u vezi istine i pomirenja. Takodje, nastojaćemo da u većoj meri uključimo članove VDS u različite projekte i druge aktivnosti. U tom smislu, Skupština je usvojila predlog da članovi dostavljaju kancelariji VDS povratne informacije o sopstvenim aktivnostima i inicijativama koje su od značaja za društvo u celini, kao i informacije o njihovoj zainteresovanosti za uključivanje u pojedine aktivnosti društva.

Program rada Viktimološkog društva Srbije
u 2003. godini

U narednom periodu Viktimološko društvo Srbije će nastaviti da sledi svoju programsku orijentaciju utvrdjenu Statutom i započetu u toku proteklih pet godina svog postojanja. Pri tome, posebna pažnja će u narednom periodu biti posvećena daljem razvijanju programa koji su započeti u prethodnom periodu, kao i uključivanju mladih i otklanjanju uočenih problema u komunikaciji na relaciji kancelarija VDS-članstvo. U pogledu ovog poslednjeg, u narednom periodu ćemo posebnu pažnju posvetiti poboljšanju medjusobnog komuniciranja članova, razmeni informacija, poboljšanju ukupnog kvaliteta rada, širem aktiviranju članova i sl. 

Program rada VDS biće, dakle, koncentrisan u sledećim aktivnostima:

 • izdavačka delatnost;
 • istraživanje;
 • predlog izmena zakona koji se tiču žrtava kriminaliteta i zalaganje za njihovo usvajanje;
 • monitoring položaja žrtve u krivičnom postupku i zalaganje za poboljšanje položaja žrtve u praksi;
 • dalje razvijanje službe za pomoć žrtvama kriminaliteta;
 • razvijanje volonterske baze VDS;
 • razvoj VDS podmlatka kroz uključivanje u razne projekte, raspisivanje konkursa za najbolji rad na temu iz oblasti viktimologije i sl.;
 • aktivnosti usmerene na doprinos istini i pomirenju u Srbiji i regionu;
 • organizovanje tribina, okruglih stolova, seminara, konferencija i sl;
 • razvijanje saradnje sa vladinim i nevladinim organizacijama i istaknutim pojedincima u zemlji i svetu;

Preciznije, u sledećoj godini očekujemo javnu promociju i početak rada službe za podršku žrtvama, obuku i izbor volontera za službu i za monitoring sudjenja, sprovodjenje istraživanja nasilja nad ženama u Srbiji u okviru Medjunarodnog istraživanja nasilja nad ženama, koordiniranje široke javne rasprave i snimanja stavova gradjana o modelu istine i pomirenja koji odgovara Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, organizovanje dve medjunarodne konferencije - jedne o primeni člana 118a KZRS i druge na kojoj bi se diskutovao izveštaj o javnoj raspravi o modelu istine i pomirenja, nastavak objavljivanja časopisa Temida i objavljivanje prevoda knjige S.Cohen-a States of Denial (sa Samizdat B92), organizovanje konferencije o trgovini ljudima u saradnji sa OEBS-om, kao i organizovanje većeg broja predavanja, panel diskusija i okruglih stolova uz učešće domaćih i stranih stručnjaka.

I u narednom periodu kao i do sada, VDS će se finansirati od članarina, pretplate na časopis i od donacija.

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE