XI godišnja online konferencija Viktimološkog društva Srbije Žrtve i savremeni društveni kontekst: Izazovi i perspektive
25. i 26. novembar 2021. godine

Poziv za dostavljanje apstrakata radova

Ukoliko želite da prezentujete svoj rad na predstojećoj online godišnjoj konferenciji Viktimološkog društva Srbije, potrebno je da dostavite apstrakt rada.


Radovi bi trebalo da se odnose na neku od dole navedenih oblasti, ali je moguće predložiti i radove koji se odnose na druga pitanja u okviru opšte teme konferencije:

 • Viktimizacija i savremeni društveni kontekst

 • Pandemija Covid-19 i viktimizacija

 • Izazovi društvenog reagovanja na kriminalitet i zaštite žrtava

 • Viktimološka istraživanja u vreme pandemije Covid-19

 • Viktimologija i žrtve

 • Različite kategorije žrtava i viktimizacije

 • Novi obrasci viktimizacije

 • Pristup pravdi za žrtve kriminaliteta

 • Žrtve, zakonodavstvo i institucije

Apstrakt dužine do 300 reči, u formatu Times New Roman, 12, dostaviti na srpskom i engleskom jeziku na E-mail vdsconference@gmail.com.
 

U zaglavlju apstrakta potrebno je navesti:

 • Naziv rada

 • Ime i prezime autora/ke

 • Organizaciju/instituciju i kontakt podatke (adresa, telefon, e-mail)

U slučaju koautorskih radova, navesti podatke za svakog koautora/koautorku posebno.

U apstraktu moraju da budu jasno navedeni:

 • Predmet rada

 • Cilj rada

 • Osnovne teme koje će biti pokrivene u izlaganju

 • Ukoliko je u pitanju empirijsko istraživanje: metod, uzorak na kome je istraživanje sprovedeno, ko je i kada sproveo istraživanje čiji se rezultati prezentuju.

Rok za podnošenje apstrakata je 15. oktobar 2021. godine. S obzirom da se konferencija organizuje online, broj radova koji će biti prihvaćen za prezentovanje tokom konferencije je ograničen. Dostavljene apstrakte razmatraće Programski odbor Konferencije, koji će doneti konačnu odluku o tome koji radovi će biti uvršteni u program ovogodišnje konferencije.

Samo autori/autorke koji se registruju i plate kotizaciju dobiće pristupni link za konferenciju i njihovi radovi će biti uvršteni u program konferencije i objavljeni u knjizi apstrakata.
Izabrani radovi sa Konferencije biće štampani u celini nakon konferencije.


 

     
     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE