Temida

 

 

 

TEMIDA je časopis o viktimizaciji (stradanju), ljudskim pravima i rodu. Časopis objavljuje naučne i stručne radove koji za svoj predmet imaju problem žrtava kriminaliteta, rata, kršenja ljudskih prava i drugih oblika stradanja (sa posebnim naglaskom na probleme žena, dece, manjinskih grupa, invalidnih lica i drugih kategorija koje su posebno izložene viktimizaciji), strah od kriminaliteta, kršenje ljudskih prava u zatvoru i u krivičnom postupku, prevenciju viktimizacije i slično. Svaki broj je tematski koncipiran ali se objavljuju i tekstovi van odredjenih tema. Izlazi četiri puta godišnje.

Tehnička uputstva autorkama i autorima članaka i prikaza --->

 

 

Sa ovog mesta možete preuzeti kompletan sadržaj Časopisa o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu "Temida" u pdf formatu:

 

 

 

 

Teme brojeva za 2022. godinu su:

br. 1 Žrtve i savremeni društveni kontekst: Izazovi i perspektive
 

 

 

Teme brojeva za 2021. godinu su:

br. 1 COVID-19: Obrasci viktimizacije i prava žrtava
br. 2 Izazovi podrške žrtvama
br. 3 Seksualno nasilje
 

 

 

Teme brojeva za 2020. godinu su:

br. 1 Viktimizacija i različitost
br. 2 Viktimizacija u institucijama
br. 3 Deca žrtve

 

 

 

Teme brojeva za 2019. godinu su:

br. 1 Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimološku teoriju i praksu

 
br. 2 Nasilje nad ženama  

 
br. 3 Nevidljive žrtve  

 

 

 

Teme brojeva za 2018. godinu su:

br. 1 Žrtve između bezbednosti, ljudskih prava i pravde:
Lokalni i globalni kontekst  


br. 2 Sajber viktimizacija i izazovi pružanja podrške žrtvama  


br. 3 Starije osobe kao žrtve kriminaliteta  

 

 

 

Teme brojeva za 2017. godinu su:

br. 1 Bezbednost i viktimizacija: Izazovi društvenog reagovanja i zaštite žrtava  


br. 2 Različiti aspekti viktimizacije: Savremeni ratovi, terorizam i migracije  


br. 3 Žrtve i mediji  

 

 

Teme brojeva za 2016. godinu su:

br. 1 Novi trendovi u viktimološkoj teoriji i praksi: Dileme i izazovi u zaštiti žrtava  
Sadržaj


br. 2 Doprinos Nils Christie-a viktimologiji
Žrtve terorizma  

Sadržaj


br. 3 i 4 Viktimizacija i internet
Femicid

 

 

 

Teme brojeva za 2015. godinu su:

br. 1 Zaštita žrtava: međunarodno pravo, nacionalna zakonodavstva i praksa  
Sadržaj


br. 2 Sekundarna viktimizacija i podrška žrtvama  
Sadržaj


br. 3 - 4 Pozitivna viktimologija

Restorativna pravda, sigurnost i žrtve
Sadržaj

 

 

Teme brojeva za 2014. godinu su:

br. 1 Žrtve i savremeni odgovori na kriminalitet: između zaštite i zloupotrebe  
Sadržaj


br. 2 Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Srbiji  
Sadržaj


br. 3 Žrtve seksualnog nasilja  
Sadržaj


br. 4 Nevidljive žrtve
Sadržaj

 

 

Teme brojeva za 2013. godinu su:

br. 1 Žrtve i savremeni društveni kontekst: teorija, praksa i aktivizam  
br. 2 Viktimizacija osoba sa mentalnim smetnjama   
br. 3 i 4 Preplitanje viktimizacije i kriminalizacije

Interkulturalni kontekst viktimizacije

  
 

Teme brojeva za 2012. godinu su:

br. 1 Žrtve kriminaliteta i rata: međunarodni i domaći kontekst   
br. 2 Ujedinjene nacije i globalni izazovi kriminala; Viktimologija: teorija, praksa, aktivizam    
br. 3 Evidentiranje podataka o kriminalitetu i žrtve 
br. 4 Žene i zatvor 


 

Teme brojeva za 2011. godinu su:

br. 1 Žrtve i restorativna pravda  
br.2 Društvo kao žrtva 
br.3 Deca: učinioci nasilja, žrtve, posmatrači
br.4 Zločini iz mržnje


 
Teme brojeva za 20
10. godinu su:

br.1 Pomirenje
br.2 Žrtve diskriminacije
br.3 Restorativna pravda između teorije i prakse
br.4 Nasilje nad decom


 
Teme brojeva za 200
9. godinu su:

br.1 Strukturalna viktimizacija
br.2 Mobing
br.3 Sajber viktimizacija
br.4 Zločini "bez žrtava"

 

Teme brojeva za 2008. godinu su:

br.1 Pravna zaštita žrtava
br.2 Stigmatizacija
br.3 Rod, obrazovanje i ljudska prava
br.4 Trgovina ljudima
 
 

Teme brojeva za 2007. godinu su:

br.1 Restorativna pravda i prava žrtava
br.2 Pomoć i podrška žrtvama
br. 3 Mentalni poremećaji i viktimizacija
br. 4 Žrtve uznemiravanja
 
 

Teme brojeva za 2006. godinu su:

br.1 Alternativne sankcije i prava žrtve
br.2 Institucije i žrtve
br.3 Zdravlje i žrtve
br.4 Viktimizacija na radnom mestu
 
 

Teme brojeva za 2005. godinu su:

br.1 Nasilje u porodici
br.2 Žrtve i pravni sistem
br.3 Deca žrtve
br.4 Žrtve i mediji
 
 

Teme brojeva za 2004. godinu su:

  br.1 Žrtve i organizovani kriminal
br.2 Marginalne grupe i viktimizacija
br.3. Službe za pomoć žrtvama
br.4. Ratni zločini i kolektivno sećanje
 

 

Teme brojeva za 2003. godinu su:

  br.1 Zaštita žrtava i svedoka
br.2 Krivično delo nasilje u porodici
br.3. Penalne teorije i prakse
br.4. Žrtve i globalizacija
 

 

Teme brojeva za 2002. godinu su :

 
br.1.Trgovina ljudskim bićima
br.2 Službe za pomoć žrtvama
br.3. Nasilje
br.4 Istina i pomirenje
 

Download može potrajati nekoliko minuta, molim Vas pričekajte...
 

Za dodatne informacije u vezi izdanja Viktimološkog društva Srbije obratite se Viktimološkom društvu Srbije, Ismeta Mujezinovića 21/6, Beograd,
tel: 011-228-80-40 e-mail: vdsrbija@gmail.com

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE